Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Kế hoạch thi GVG năm học 2017-2018

Kế hoạch thi GVG năm học 2017-2018

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1015/KH-PGD&ĐT

                   Hà Đông, ngày  09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD,

 Năm học 2017 - 2018.

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3232/SGD&ĐT-GDPT ngày 27/9/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố môn Ngữ văn, Lịch sử và Giáo dục công dân (GDCD) cấp Trung học cơ sở (THCS), năm học 2017-2018;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD cấp THCS quận Hà Đông năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sâu, rộng của các trường THCS và phòng GD&ĐT; được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình GDPT;

-  Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành;

-  Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.

- Kết quả Hội thi là căn cứ để tuyển chọn giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố Hà Nội năm học 2017 - 2018.

2. Yêu cầu:

- Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện cuộc vận động “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Giáo viên dự thi phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy chế thi, nghiêm túc, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT, tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực trong việc sử dụng hợp lý thiết bị, đồ dùng dạy học, khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm đồ dùng dạy học phục vụ thiết thực cho việc giảng dạy và học tập bộ môn.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI

1. Đối tượng:

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD tại các trường THCS công lập, giáo viên cơ hữu của các trường THCS ngoài công lập.

2. Số lượng:

Mỗi trường thành lập một đội tuyển mỗi môn tối đa 02 giáo viên tham dự Hội thi quận.

Các trường lập danh sách giáo viên tham dự Hội thi cấp Quận (theo mẫu đính kèm) gửi qua email: thcs-hadong@hanoiedu.vn, đồng thời gửi 01 bản dấu đỏ về tổ THCS, phòng GD&ĐT quận (đ/c Lan Hương nhận) trước ngày 01/11/2017.

 

3. Điều kiện:

Giáo viên tham dự Hội thi cấp quận phải hội đủ các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN phải được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận, xếp loại;

- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;

- Được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS năm học 2016 - 2017.

- Có giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường trong 2 năm trước liền kề;

- Được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường và được nhà trường đề cử.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Hồ sơ chuyên môn gồm: Tập thiết kế bài giảng (giáo án) môn dự thi năm học 2017 - 2018, sổ điểm cá nhân, sổ lưu đề bài kiểm tra, sổ ghi các tài liệu tham khảo (nếu có). 

- Hồ sơ xác nhận thành tích đạt danh hiệu GVG gồm: báo cáo thành tích hoạt động chuyên môn của cá nhân có xác nhận của nhà trường, phiếu dự giờ các tiết dạy, giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018 và 02 năm liền kề trước đó.

- Đề cương SKKN đã được thông qua tổ, nhóm chuyên môn, hội đồng xét duyệt SKKN của nhà trường. Có thể bảo lưu SKKN năm 2016 - 2017 sau khi đã bổ sung, nâng cao (nộp 02 bản).  

- Hồ sơ nộp về phòng GD&ĐT quận chậm nhất ngày 01/11/2017.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ở các trường THCS

          - Nhà trường động viên, tổ chức cho toàn thể giáo viên dạy môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD  trao đổi, nắm vững mục đích và yêu cầu của hội thi.  

          - Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường vận động và tạo điều kiện để mỗi giáo viên giảng dạy bộ môn đều được tham gia hội thi cấp trường.

- Thành lập Ban Giám khảo (BGK) hội thi cấp trường để đánh giá và lựa chọn mỗi môn tối đa 02 giáo viên tham dự hội thi cấp quận (hoàn thành trước 28/11/2017).

2. Tổ chức Hội thi giáo viên dậy giỏi quận

2.1. Giới hạn thi: Chương trình môn Ngữ văn, Lịch sử và GDCD ở tất cả các khối lớp.

2.2. Nội dung thi:

- Đề cương chi tiết SKKN (khoảng 07 trang giấy A4) được hội đồng khoa học trường thông qua (có xác nhận) trong năm tổ chức hội thi.

  - Một bài kiểm tra viết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình, cấp học THCS, những quy định của pháp luật liên quan đến Giáo dục Phổ thông (bài kiểm tra năng lực).

- Thực hành giảng dạy 02 tiết trên lớp (01 tiết do giáo viên tự chọn, Phòng GD&ĐT quận ủy quyền cho các nhà trường tổ chức dự và đánh giá, làm căn cứ điều kiện dự thi và 01 tiết xác định tiết dạy bằng hình thức bốc thăm do Ban giám khảo hội thi dự và chấm điểm, xếp loại).

2.3. Hình thức thi:

- Giáo viên nộp cho BTC đề cương chi tiết SKKN được hội đồng khoa học thông qua. Có thể bảo lưu SKKN năm 2016 - 2017 sau khi đã bổ sung, nâng cao; trong đó cần tập trung vào những vấn đề phục vụ cho việc đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hưởng phát triển năng lực học sinh, khuyến khích các đề tài mà nội dung được minh hoạ qua tiết dạy.

- Bài kiểm tra năng lực (thi ngay sau khai mạc hội thi) là bài thi viết, bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài: 60 phút. 

- Thực hành dạy 02 tiết (01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết xác định tiết dạy bằng hình thức bốc thăm); tiết dự thi là tiết dạy lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp học được chọn (theo tiến độ, không trùng với nội dung đã dự thi cấp trường) theo kế hoạch dạy học của đơn vị đăng cai ti thi đim din ra hi thi và lịch thi của Phòng GD&ĐT. Giáo viên được thông báo, chuẩn bị tiết dạy trong 01 tuần và chỉ được tiếp xúc với học sinh trước 01 ngày ở thời điểm dự thi. Các tiết dự thi thực hành của mỗi trường được tổ chức trong cùng một ngày tại một trường THCS được đặt địa điểm thi trong cụm.

+ Bài thi giảng được Nhóm giám khảo (ít nhất có 02 thành viên trở lên) đánh giá và cho điểm độc lập theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học.

+ Sau khi giáo viên hoàn thành các bài thi giảng, Ban Giám khảo gặp gỡ với giáo viên dự thi để trao đổi, nhận xét đánh giá những ưu điểm, nhược điểm chính của giờ dạy theo yêu cầu cơ bản của phiếu đánh giá tiết giảng. Ban giám khảo có thể hỏi thêm một số vấn đề (nếu cần). Giáo viên có thể trao đổi, đề nghị giải thích về những vấn đề liên quan đến tiết dạy của mình; không được phép tiếp xúc riêng với các thành viên Ban giám khảo trước và sau khi thi.

+ Điểm kết luận của tiết thực hành là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian:

- Bốc thăm bài dạy vào ngày 03/11/2017 tại phòng GD&ĐT.

- Khai mạc: 8h00, ngày 10/11/2017

- Thi kiểm tra năng lực: ngày 10/11/2017 (Ngay sau khi tổ chức khai mạc Hội thi tại THCS Văn Yên).

- Thi thực hành (tiết bốc thăm): ngày 13,14,15/11/2017.

(Thời gian cụ thể theo lịch triển khai kế hoạch Hội thi GVDG đính kèm Kế hoạch này).

2. Địa điểm thi thực hành:

Toàn quận chia làm 03 cụm (Trưởng cụm là trường đặt địa điểm thi):

- Cụm 1: Điểm thi đặt tại trường THCS Trần Đăng Ninh, gồm các trường THCS Trần Đăng Ninh, Phú La, Văn Khê, Kiến Hưng, Mậu Lương, Lê Hồng Phong, PT Quốc Tế, HN-Thăng Long.

- Cụm 2: Điểm thi đặt tại trường THCS Lê Quý Đôn, gồm các trường THCS Lê Quý Đôn, Dương Nội, Đồng Mai, Biên Giang, Yên Nghĩa, Phú Lãm, Phú Lương.

- Cụm 3: Điểm thi đặt tại trường THCS Lê Lợi, gồm các trường THCS Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Mỗ Lao, Văn Yên, Vạn Phúc, Văn Quán, Ban Mai.

3. Kinh phí tổ chức Hội thi:

- Được trích từ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp THCS năm 2017.

V.  MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP QUẬN

1. Yêu cầu chung:

- Giáo viên có đủ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định.

- Trước ngày thi 01 tuần, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường sẽ bốc thăm tiết dạy để xác định tiết dạy bốc thăm cho giáo viên của đơn vị mình.

- Giáo viên thực hiện tiết dạy trên lớp với đối tượng học sinh của trường được đặt làm địa điểm tổ chức thi thuộc cụm thi.

- Giáo viên được tiếp xúc, làm quen với học sinh trước ngày thi 01 ngày.

- Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên Ban Giám khảo trước và sau khi thi.

2. Yêu cầu cụ thể

2.1. Bài thi viết:

- Thể hiện được kiến thức chuyên môn cơ bản đã được đào tạo đối với giáo viên chuyên ngành.

- Thể hiện được những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp, những qui định của pháp luật liên quan đến giáo dục phổ thông.

2.2. Tiết dạy:

- Thiết kế bài giảng (giáo án) in  05 bản để gửi Ban Giám khảo trước giờ dạy.

- Tiết dạy phải  thể  hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện rõ nét tính đặc thù bộ môn; không được yêu cầu học sinh có sự chuẩn bị quá mức bình thường ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh đối với các môn khác. Khuyến khích việc dạy học theo chủ đề và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.

VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI.

1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận phải đạt các yêu cầu sau:

a) Đề cương sáng kiến kinh nghiệm đạt 12/20 điểm trở lên;

b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 16/20 điểm trở lên;

c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.

2. Xếp giải giáo viên tham dự Hội thi

Ban tổ chức sẽ xếp giải nhất, nhì, ba, khuyến khích các giáo viên tham dự Hội thi theo từng môn thi. Điểm xếp giải các giáo viên tham dự Hội thi là tổng số điểm bài thi năng lực (được tính hệ số1) và điểm bài thi thực hành (được tính hệ số 2) lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.

VII. SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI

1. Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.

2. Danh hiệu giáo viên dạy giỏi là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ ưu đãi đối với giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, đối với tập thể có nhiều thành tích trong Hội thi.

3. Kết quả Hội thi là căn cứ để tuyển chọn giáo viên tham dự Hội thi GVDG  Thành phố năm học 2017 - 2018.

Phòng GD&ĐT quận Hà Đông yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS nghiên cứu Kế hoạch và triển khai hiệu quả, chuẩn bị thành lập đội tuyển tham dự  Hội thi Quận đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

- LĐ & CV PGD&ĐT;

- Các trường THCS;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

LỊCH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP QUẬN

NĂM HỌC 2017 - 2018

(Kèm theo Kế hoạch số: 1015 /KH-PGD&ĐT ngày 09/10/2017 của Phòng GD&ĐT Hà Đông)

 

Ghi chú: Một số lịch họp dưới đây sẽ thay cho giấy mời họp về các công việc được nêu trong phần nội dung. Nếu có thay đổi lịch Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau.

 

Thời gian

Nội dung công việc

Ngày

01/11/2017

Các trường THCS nộp về Phòng GD&ĐT danh sách giáo viên dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi của giáo viên (Đ/c Quách Thị Lan Hương nhận) và gửi File danh sách qua hòm thư điện tử thcs-hadong@hanoiedu.vn  

Ngày

02/11/2017

 

Thống nhất các tiết bốc thăm thi giảng

- Thành phần: BTC Hội thi (Lãnh đạo, thư ký), giám khảo.

- Địa điểm: Phòng họp S2, Phòng GD&ĐT.

- Thời gian: 14h30’

 

Ngày

03/11/2017

Tổ chức bốc thăm bài dạy, buổi dạy, thứ tự tiết dạy

- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký); Đại diện BGH các trường THCS.

- Địa điểm: Phòng họp S2, Phòng GD&ĐT quận.

- Thời gian: 14h30’

 

 

 

 

 

 

 

Ngày

10/11/2017

 

Tổ chức Khai mạc Hội thi

- Thành phần: Ban chỉ đạo, BTC, Ban GK Hội thi; Hiệu trưởng, CTCĐ, giáo viên tham dự Hội thi.

- Địa điểm: Trường THCS Văn Yên.

- Thời gian: 8h00’-9h00’

 

Tổ chức coi thi kiểm tra năng lực

- Thành phần: BTC, BGK, giáo viên tham dự Hội thi.

- Thời gian: 9h15’ - 10h15’

- Địa điểm: Trường THCS Văn Yên.

 

Tổ chức chấm thi - lên điểm phần thi năng lực; chấm Đề cương SKKN

- Thành phần: BTC Hội thi, giám khảo.

- Địa điểm: Trường THCS Văn Yên.

- Thời gian: 9h30’ chấm đề cương SKKN; 10h30’ chấm thi viết.

 

Ngày

11,13,14/11/2017

 

 

Tổ chức bốc thăm lớp dạy, giáo viên dự thi tiếp xúc với học sinh

- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký); Đại diện BGH, giáo viên dự thi các trường THCS tại mỗi cụm.

- Địa điểm: Tại trường đặt địa điểm tổ chức Hội thi theo cụm.

- Thời gian: Theo thống nhất của Trưởng cụm và các trường thuộc cụm. (Đảm bảo trước 01 ngày: Cụm 1(Trần Đăng Ninh), ngày 11/11/2017; cụm 2 (Lê Quý Đôn), ngày 13/11/2017; cụm 3 (Lê Lợi), ngày 1411/2017).

 

Ngày

13/11/2017

 

Tổ chức chấm thi tiết thi giảng

- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)

- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Trần Đăng Ninh

 

Ngày

14/11/2017

 

Tổ chức chấm thi tiết thi giảng

- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)

- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Lê Quý Đôn

 

Ngày

15/11/2017

 

Tổ chức chấm thi tiết thi giảng

- Thành phần: BTC Hội thi (LĐ, thư ký, giám khảo)

- Địa điểm: Tại cụm thi THCS Lê Lợi

Ngày

23/11/2017

 

Tổng kết Hội thi

- Thành phần: Ban chỉ đạo, BTC, BGK Hội thi; Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn các trường THCS, GV tham dự Hội thi.

- Địa điểm: Phòng GD&ĐT

- Thời gian: 14h00’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản mới

Số 368

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động PC ma tuý năm 2024

Thời gian đăng: 13/06/2024

Số 363

V/v tăng cường công tác bảo đảm ANAT trường học

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 94

Kế hoạch công tác tháng 6,7 năm 2024 của Phòng Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 229

Kế hoạch hoạt động hè của học sinh năm 2024

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 09/2024

NQ quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian đăng: 11/06/2024

Số 323

Công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 19/05/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây