Trang nhất » Tin Tức » Thi cử » Kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018.

Kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018.

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GD&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 1020  /KH-PGD&ĐT

 

                Hà Đông, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018 cấp Trung học Cơ sở

 

 

Căn cứ Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020”.

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, chương trình công tác tháng 10/2017 cấp THCS, phòng GD&ĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tiếp tục quán triệt tinh thần cuộc vận động “Hai không” của Ngành, nhằm đạt được sự  chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh trong toàn quận tính đến giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018;

- Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để Phòng GD&ĐT, các trường THCS đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và quản lý của các nhà trường, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

         II. RA ĐỀ KIỂM TRA

         1. Môn kiểm tra: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh đối với tất cả các khối lớp 6, 7, 8, 9.

         2. Quy định ra đề:

         Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra thống nhất toàn quận và giao đề kiểm tra tới các trường. Việc ra đề, in sao đề thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo tính bí mật tuyệt đối.

         3. Nội dung, hình thức ra đề và thời gian làm bài.

a. Nội dung:

Theo đúng kế hoạch dạy học và kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội, tính đến thời điểm tổ chức kiểm tra (có thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông thực hiện từ năm học 2011 - 2012).

 

b. Hình thức:

- Bằng hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận (Riêng môn Ngữ văn 6, 7, 8, 9 và Toán 8, 9 chỉ bằng hình thức tự luận).

- Đề Tiếng Anh có phần kiểm tra kỹ năng nghe qua đĩa CD. Riêng các lớp 6, 7, 8, 9 dạy theo Chương trình tiếng Anh thí điểm đề kiểm tra áp dụng như với hình thức kiểm tra đánh giá đối với bài kiểm tra định kỳ (45 phút) theo Công văn số 7972/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai chương trình GDPT môn tiếng Anh thí điểm cấp trung học theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020”.

c. Thời gian làm bài:

         - Môn Toán, Ngữ Văn: Thời gian kiểm tra là 60 phút.

         - Môn Tiếng Anh: Thời gian kiểm tra là 45 phút.

         III. TỔ CHỨC KIỂM TRA - LỊCH KIỂM TRA

1. Tổ chức:

- Phòng GD&ĐT chỉ đạo, tổ chức coi, chấm kiểm tra KSCL chéo giữa các trường THCS trong quận. Mỗi trường thành lập 01 Ban coi, chấm kiểm tra KSCL do Hiệu trưởng ra Quyết định và tổ chức coi, chấm theo lịch phân công của Phòng GD&ĐT.

* Thành phần mỗi Ban coi KSCL:

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng trường sở tại;

+ Hai Phó ban: Phó Hiệu trưởng hoặc Tổ trưởng chuyên môn (01 đ/c trường sở tại và 01 đ/c của đơn vị khác)

+ Thư ký: TKHĐ hoặc Tổ trưởng chuyên môn của đơn vị khác;

+ Giám thị: Mỗi phòng thi có 02 giám thị của đơn vị sở tại.

* Thành phần Ban chấm KSCL: (Tổ chức chấm chéo giữa các trường).

+ Trưởng ban: Hiệu trưởng.

+ Phó trưởng ban: Phó Hiệu trưởng.

+ Thư ký: TKHĐ hoặc Tổ trưởng chuyên môn.

+ Giám khảo: Về số lượng giám khảo, Hiệu trưởng chủ động quyết định số lượng giám khảo căn cứ vào năng lực chuyên môn và số giáo viên hiện có của nhà trường.

- Các Ban coi, chấm kiểm tra có trách nhiệm giải trình những khiếu nại nếu có.

- Tổ chức coi kiểm tra chéo tại trường được phân công, chấm kiểm tra tại trường.

+ Bảng phân công coi, chấm kiểm tra KSCL:

 

TT

Trường đi coi, chấm kiểm tra

Trường sở tại

TS học sinh trường sở tại

Ghi chú

 1.  

Phú Lãm

Kiến Hưng

534

 

 1.  

Kiến Hưng

Biên Giang

432

 

 1.  

Mậu Lương

Phú Lãm

428

 

 1.  

Dương Nội

Phú La

944

 

 1.  

Vạn Phúc

Lê Quý Đôn

787

 

 1.  

Biên Giang

Mậu Lương

388

 

 1.  

Văn Quán

Vạn Phúc

578

 

 1.  

Đồng Mai

Dương Nội

1049

 

 1.  

Yên Nghĩa

Đồng Mai

833

 

 1.  

Văn Khê

Văn Quán

702

 

 1.  

Lê Quý Đôn

Văn Khê

911

 

 1.  

Mỗ Lao

Yên Nghĩa

1033

 

 1.  

Lê Lợi

Lê Hồng Phong

1178

 

 1.  

Nguyễn Trãi

Văn Yên

1222

 

 1.  

Lê Hồng Phong

Trần Đăng Ninh

1403

 

 1.  

Trần Đăng Ninh

Phú Lương

1526

 

 1.  

Phú Lương

Nguyễn Trãi

1787

 

 1.  

Phú La

Mỗ Lao

958

 

 1.  

Văn Yên

Lê Lợi

1188

 

 1.  

Ban Mai

Ban Mai

274

 

 1.  

PT- Quốc tế

PT- Quốc tế

124

 

 1.  

Hà Nội - TL

Hà Nội - TL

41

 

 

Tổng

 

18.320

 

- Riêng trường THCS Ban Mai, Phổ thông Quốc tế, Hà Nội –Thăng Long, Hiệu trưởng các trường chủ động ra quyết định thành lập Ban coi, chấm kiểm tra KSCL và tự tổ chức coi, chấm theo lịch chung của Phòng GD&ĐT.

- Phòng GD&ĐT ra quyết định điều động giám sát coi kiểm tra tại các nhà trường; Mỗi trường giới thiệu 01 cán bộ, giáo viên làm giám sát coi kiểm tra, nộp danh sách giới thiệu ngày 17/10/2017 (Đ/c Mai Dung- bộ phận thanh tra, thi đua nhận) và qua email: nguyenmaidungpgd@gmail.com;

         - Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo an toàn, nghiêm túc theo Quy chế từ khâu coi, chấm, lên điểm, thông báo kết quả cho học sinh.   

- Bài kiểm tra phải được Trưởng ban đánh phách, rọc phách trước khi giao cho giám khảo và được chấm theo đúng hướng dẫn chấm.

         2. Chia phòng kiểm tra:

         - Các trường chia phòng kiểm tra (24 học sinh/ phòng), đánh số báo danh, danh sách học sinh toàn khối xếp theo vần a, b, c. Đối với những trường có khó khăn về CSVC, phòng học có thể xếp mỗi phòng tối đa 30 học sinh.

         - Các lớp 6, 7, 8, 9 học theo Chương trình tiếng Anh thí điểm xếp phòng riêng (đối với môn Tiếng Anh).

         - Danh sách học sinh được lập theo mẫu gửi kèm Kế hoạch này.

         3. Lịch kiểm tra: Thời gian coi kiểm tra: ngày 24, 25/10/2017

Ngày kiểm tra

Môn

kiểm tra

Lớp

Thời gian làm bài

Thời điểm giao đề

Giờ làm bài

Ghi chú

24/10/2017

Ngữ Văn

8, 9

60 phút

7h55

8h00 - 9h00

 

Tiếng Anh

8, 9

45 phút

9h25

9h30 - 10h15

Ngữ Văn

6, 7

60 phút

13h55

14h00 - 15h00

 

Tiếng Anh

6, 7

45 phút

15h25

15h30 - 16h15

25/10/2017

Toán

8, 9

60 phút

7h55

8h00 - 9h00

 

Toán

6, 7

60 phút

9h25

9h30 - 10h30

Lưu ý: Giờ quy định trong lịch kiểm tra trên đây là giờ làm bài của học sinh, các trường tự ấn định thời gian tập trung học sinh, gọi học sinh vào phòng ổn định tổ chức xong trước thời điểm giao đề.

         - Chấm bài kiểm tra:

         + Thời gian chấm bài kiểm tra: Để đảm bảo tiến độ thời gian, Trưởng ban chấm KSCL có thể cho tiến hành công tác chấm bài ngay sau khi tổ chức kiểm tra xong buổi coi kiểm tra đầu tiên. Hoàn thành công tác chấm bài kiểm tra KSCL xong trước ngày 30/10/2017.

         + Địa điểm: Tại trường được phân công chấm chéo.

III. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN - THỐNG KÊ BÁO CÁO - KINH PHÍ.

1. Giao nhận đề thi:

         - Thời gian nhận: từ 6h45’ đến 7h15’ ngày 24/10/2017.

         - Địa điểm nhận: Phòng GD&ĐT.

         - Thành phần: 01 đồng chí Lãnh đạo Ban coi KSCL và thư ký Ban coi KSCL.

         2. Chế độ thông tin, thống kê, báo cáo:

         - Biên bản tổng kết coi kiểm tra nộp về phòng GD&ĐT ngay sau buổi coi cuối cùng ngày 25/10/2017 (Đ/c Phương nhận).

         - Biên bản tổng kết chấm kiểm tra và báo cáo thống kê nộp về phòng GD&ĐT vào ngày 31/10/2017 (Đ/c Phương nhận).

         Lưu ý: Sau khi chấm xong, Ban chấm kiểm tra các trường nhập điểm của học sinh vào Bảng ghi tên, ghi điểm trên máy tính, sao in Bảng ghi tên, ghi điểm lưu giữ tại trường, nộp Bản chính có đóng dấu và gửi Bản mềm qua hòm thư điện tử thcs-hadong@hanoiedu.vn về phòng GD&ĐT vào ngày 04/11/2017 (Đ/c Phương nhận).

         2. Kinh phí:

         Thực hiện theo Đề án số 01/ĐA-QU ngày 04/04/2016 của Quận ủy Hà Đông về “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020”.

                   Trên đây là kế hoạch khảo sát chất lượng giữa học kỳ I năm học 2017 - 2018 cấp THCS, phòng GD&ĐT quận yêu cầu các ông, bà Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, có vấn đề nảy sinh, yêu cầu Hiệu trưởng các trường báo ngay cho phòng GD&ĐT để được chỉ đạo kịp thời./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD&ĐT;

- Hiệu trưởng các trường THCS;

- Lưu: VT, THCS.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Văn bản mới

Số 323

Công văn hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 19/05/2024

Số 253

Quyết định khen thưởng cuộc thi thầy cô trong mắt em

Thời gian đăng: 19/05/2024

TT18

Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT hướng dẫn về XD trường học an toàn; KH số 91 /KH-PGDĐT về sử dụng tiết kiệm năng lượng.., Cv về ... PCCC và CNCH

Thời gian đăng: 15/05/2024

Số 90

KH tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2024

Thời gian đăng: 15/05/2024

1149

V/v tuyên truyền thực hiện 34 dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia

Thời gian đăng: 03/05/2024

1457

Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 02/05/2024

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Thống kê truy cập

 • Đang truy cập16
 • Máy chủ tìm kiếm14
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay309
 • Tháng hiện tại76,360
 • Tổng lượt truy cập6,785,998
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây