global bootstrap

Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Các trường lập danh sách giáo viên tham dự Hội thi cấp Quận (theo mẫu đính kèm) gửi qua email: thcs-hadong@hanoiedu.vn, đồng thời gửi 01 bản dấu đỏ về tổ THCS, phòng GDĐT quận (đ/c Lan Hương nhận) trước ngày 15/11/2019

Số kí hiệu Số: 1279/KH-PGD&ĐT
Ngày ban hành 01/11/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/11/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Hướng dẫn
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục Hà Đông
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

     UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

                   Hà Đông, ngày 29 tháng 10 năm 2019
              
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh
 Năm học 2019 - 2020

 
 
   

Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 4845/SGD&ĐT-GDPT ngày 25/10/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở (THCS), năm học 2019-2020;
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Phòng GDĐT quận Hà Đông xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh cấp THCS quận Hà Đông năm học 2019-2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sâu, rộng của các trường THCS và phòng GDĐT; được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới;
-  Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành;
-  Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung.
- Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI
1. Đối tượng dự thi:
Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh tại các trường THCS công lập, giáo viên cơ hữu của các trường THCS ngoài công lập.
2. Số lượng dự thi:
Mỗi trường thành lập một đội tuyển mỗi môn tối đa 02 giáo viên tham dự Hội thi quận.
Các trường lập danh sách giáo viên tham dự Hội thi cấp Quận (theo mẫu đính kèm) gửi qua email: thcs-hadong@hanoiedu.vn, đồng thời gửi 01 bản dấu đỏ về tổ THCS, phòng GDĐT quận (đ/c Lan Hương nhận) trước ngày 15/11/2019.

3. Điều kiện dự thi:
Giáo viên tham dự Hội thi cấp quận phải hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN được viết thành báo cáo và đã được nhà trường công nhận, xếp loại;
- Đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận;
- Được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS năm học 2018 - 2019.
- Có giấy chứng nhận đạt GVDG cấp trường trong 2 năm trước liền kề;
- Được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường và được nhà trường đề cử.
4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
- Hồ sơ chuyên môn gồm: Tập thiết kế bài giảng, sổ điểm cá nhân, sổ lưu đề bài kiểm tra, sổ ghi các tài liệu tham khảo (nếu có).   
- Hồ sơ xác nhận thành tích đạt danh hiệu GVG gồm: báo cáo thành tích hoạt động chuyên môn của cá nhân (có xác nhận của nhà trường), phiếu dự giờ các tiết dạy, giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020 và 02 năm liền kề trước đó.
- Đề cương SKKN đã được thông qua tổ, nhóm chuyên môn, hội đồng xét duyệt SKKN của nhà trường. Có thể bảo lưu SKKN năm 2018 – 2019 sau khi đã bổ sung, nâng cao (nộp 02 bản).  
- Hồ sơ nộp về phòng GD&ĐT quận chậm nhất ngày 15/11/2019.
III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ở các trường THCS
          - Nhà trường động viên, tổ chức cho toàn thể giáo viên dạy môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh trao đổi, nắm vững mục đích và yêu cầu của hội thi.  
          - Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường vận động và tạo điều kiện để mỗi giáo viên giảng dạy bộ môn đều được tham gia Hội thi cấp trường.
- Thành lập Ban Giám khảo (BGK) Hội thi cấp trường để đánh giá và lựa chọn mỗi môn tối đa 02 giáo viên tham dự hội thi cấp quận (hoàn thành trước 15/11/2019).
2. Tổ chức Hội thi giáo viên dậy giỏi quận
2.1. Giới hạn thi: Chương trình môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh ở tất cả các khối lớp. (Riêng môn Tiếng Anh: Chương trình sách giáo khoa 10 năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2.2. Nội dung thi:
- Đề cương chi tiết SKKN (khoảng 07 trang giấy A4) được hội đồng khoa học trường thông qua (có xác nhận) trong năm tổ chức Hội thi.
  - Một bài kiểm tra hiểu biết về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong chương trình, cấp học THCS, những qui định của pháp luật liên quan đến giáo dục phổ thông (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực).
- Thực hành giảng dạy 02 tiết của môn thi trong chương trình THCS, trong đó có 01 tiết do giáo viên tự chọn dạy tại trường và 01 tiết theo Kế hoạch giáo dục của đơn vị đăng cai tại thời điểm diễn ra Hội thi do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trước 01 tuần.
2.3. Hình thức thi:
- Giáo viên nộp cho Ban tổ chức Hội thi đề cương chi tiết SKKN được hội đồng khoa học trường nhận xét, đánh giá và xếp loại. Có thể bảo lưu SKKN năm 2018 - 2019 sau khi đã bổ sung, nâng cao; trong đó cần tập trung vào những vấn đề phục vụ cho việc đổi mới dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hưởng phát triển năng lực học sinh, khuyến khích các đề tài mà nội dung được minh hoạ qua tiết dạy.
- Bài kiểm tra năng lực (thi ngay sau Khai mạc Hội thi) là bài thi viết, bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan. Thời gian làm bài: 120 phút. 
- Thực hành dạy 02 tiết tại lớp học. Trong đó:
+ 01 tiết do giáo viên tự chọn dạy tại trường (Ban tổ chức Hội thi cấp quận ủy quyền cho Ban tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tổ chức dự giờ và đánh giá, báo cáo kết quả về Ban tổ chức Hội thi cấp quận);
+ 01 tiết do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm. Tiết dự thi là tiết dạy lần đầu tiên được giảng dạy cho học sinh tại lớp học được chọn (theo tiến độ, không trùng với nội dung đã dự thi cấp trường) theo kế hoạch giáo dục của đơn vị đăng cai tại thời điểm diễn ra Hội thi và Lịch thi của Phòng GDĐT. Giáo viên được thông báo, chuẩn bị tiết dạy trong 01 tuần và chỉ được tiếp xúc với học sinh trước 01 ngày ở thời điểm dự thi. Các tiết dự thi thực hành của mỗi trường được tổ chức trong cùng một ngày tại một trường THCS được đặt địa điểm thi trong cụm.
+ Bài thi giảng được Nhóm giám khảo (ít nhất có 02 thành viên trở lên) đánh giá và cho điểm độc lập theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với cấp học.
+ Ngay sau tiết dạy, giáo viên được họp với BGK để nghe thông báo một số nội dung nhận xét. Ban giám khảo có thể hỏi thêm một số vấn đề (nếu cần). Giáo viên có thể trao đổi, đề nghị giải thích về những vấn đề liên quan đến tiết dạy của mình; không được phép tiếp xúc riêng với các thành viên Ban giám khảo trước và sau khi thi.
+ Ban giám khảo cho điểm đánh giá ngay sau mỗi tiết dạy theo các tiêu chuẩn được ghi trong phiếu dự giờ và niêm phong gửi về Ban chỉ đạo.
+ Điểm kết luận của tiết thực hành là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI
1. Thời gian:
- Khai mạc: 8h00, ngày 18/11/2019
- Thi kiểm tra năng lực: ngày 18/11/2019 (Ngay sau khi tổ chức khai mạc Hội thi tại THCS Văn Yên).
- Bốc thăm bài dạy vào ngày 18/11/2019 tại phòng GDĐT.
- Thi thực hành (tiết bốc thăm): ngày 27,28,29/11/2019.
(Thời gian cụ thể theo lịch triển khai kế hoạch Hội thi GVDG đính kèm Kế hoạch này).
2. Địa điểm thi thực hành:
Toàn quận chia làm 03 cụm (Trưởng cụm là trường đặt địa điểm thi):
- Cụm 1: Điểm thi đặt tại trường THCS Lê Lợi, gồm các trường THCS Lê Lợi, Kiến Hưng, Mậu Lương, Văn Yên, Vạn Phúc, Văn Quán, Nguyễn Trãi.
- Cụm 2: Điểm thi đặt tại trường THCS Lê Quý Đôn, gồm các trường THCS Lê Quý Đôn, Dương Nội, Đồng Mai, Biên Giang, Yên Nghĩa, Phú Lãm, Phú Lương, PT Quốc Tế.
- Cụm 3: Điểm thi đặt tại trường THCS Phú La, gồm các trường THCS Phú La, Trần Đăng Ninh, Văn Khê, Lê Hồng Phong, Mỗ Lao, Ban Mai, HN-Thăng Long.

3. Kinh phí tổ chức Hội thi:
- Được trích từ dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục cấp THCS năm 2019.
V.  MỘT SỐ YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DỰ THI CẤP QUẬN
1. Yêu cầu chung:
- Giáo viên có đủ hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định.
- Trước ngày thi 01 tuần, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường sẽ bốc thăm tiết dạy để xác định tiết dạy bốc thăm cho giáo viên của đơn vị mình.
- Giáo viên thực hiện tiết dạy trên lớp với đối tượng học sinh của trường được đặt làm địa điểm tổ chức thi thuộc cụm thi.
- Giáo viên được tiếp xúc, làm quen với học sinh trước ngày thi 01 ngày.
- Giáo viên dự thi không tiếp xúc riêng với các thành viên Ban Giám khảo trước và sau khi thi.
2. Yêu cầu cụ thể
2.1. Bài thi viết:
- Thể hiện được kiến thức chuyên môn cơ bản đã được đào tạo đối với giáo viên chuyên ngành.
- Thể hiện được những hiểu biết cơ bản về nghề nghiệp, những qui định của pháp luật liên quan đến giáo dục phổ thông.
2.2. Tiết dạy:
- Thiết kế bài giảng (giáo án) in 05 bản để gửi Ban Giám khảo trước giờ dạy.
- Tiết dạy phải  thể  hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, thể hiện rõ nét tính đặc thù bộ môn; không được yêu cầu học sinh có sự chuẩn bị quá mức bình thường ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh đối với các môn khác. Khuyến khích việc dạy học theo chủ đề và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại.
VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI.
1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Quận phải đạt các yêu cầu sau:
a) Đề cương sáng kiến kinh nghiệm đạt 6/10 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8/10 điểm trở lên;
c) Các bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó bài thi giảng (tiết dạy bốc thăm) phải đạt loại giỏi.
2. Xếp giải giáo viên tham dự Hội thi
Ban tổ chức sẽ xếp giải nhất, nhì, ba, khuyến khích các giáo viên tham dự Hội thi theo từng môn thi. Điểm xếp giải các giáo viên tham dự Hội thi là tổng số điểm bài thi năng lực và điểm bài thi thực hành lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp.
VII. SỬ DỤNG KẾT QUẢ HỘI THI
Kết quả Hội thi là căn cứ để tuyển chọn giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố năm học 2019-2020.
Phòng GDĐT quận Hà Đông yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường THCS nghiên cứu Kế hoạch và triển khai hiệu quả, chuẩn bị thành lập đội tuyển tham dự  Hội thi Quận đạt kết quả cao. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần liên hệ trực tiếp với bộ phận chuyên môn THCS phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn cụ thể./.

 
Nơi nhận:
- Lãnh đạo PGDĐT;
- Các trường THCS;
- Lưu: VT, THCS.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã ký)
Nguyễn Thị Thu Hương

 

Văn bản mới

Số 167/KH-BCĐ

Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 04/06/2021

Số 1613/SGDĐT-CTTT

V/v thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch CoVid

Thời gian đăng: 21/05/2021

Số 233/PGDĐT-THCS

V/v hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2020-2021, thi vào 10 THPT và định hướng nghề nghiệp phân luồng học sinh

Thời gian đăng: 15/03/2021

Số 172/PGDĐT

Kế hoạch thi khảo sát giữa kỳ II năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 15/03/2021

Số 713/SGDĐT-QLT

Thông báo các môn thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 12/03/2021

Số: 213/KH-PGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận các môn Toán, Công nghệ, Mĩ thuật và Âm nhạc năm học 2020 - 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay909
  • Tháng hiện tại47,610
  • Tổng lượt truy cập2,387,724

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây