Trang nhất » Tin Tức » Thời khóa biểu » THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 6,7

Thời khóa biểu khối 6,7 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Thứ sáu - 10/01/2020 10:19

Thời khóa biểu khối 6,7 học kỳ 2 năm học 2019- 2020

Trường THCS MỖ LAO              
Học kỳ 2   Thời khóa biểu khối 7 - Số 4   
Năm học 2019-2020  
       
      Buổi chiều: Thực hiện từ ngày 06-01-2020  
Ngày Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8
Thứ 2 1 SỬ - Ngọc ANH - P.Hương CN - Q.Anh CN - Chiều SINH - Chí GDCD - H.Thu VĂN - Yên VĂN - Lý
2 VĂN - TDương NHAC - TNhung TD - Xuyên VĂN - Thanh VĂN - Yên TOÁN - ThuHà TOÁN - Q.Anh MT - H.Vân
3 TD - Xuyên VĂN - Ngọc VĂN - Thanh ĐỊA - Ba VĂN - Yên TOÁN - ThuHà TOÁN - Q.Anh TOÁN - Yến
4 ĐỊA - Ba VĂN - Ngọc VĂN - Thanh TD - Xuyên TOÁN - Yến ANH - Đạt CN - Q.Anh VĂN - Lý
5 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
Thứ 3 1 ANH - P.Hương TOÁN - Chiều TOÁN - Đ.Hà ANH - Toàn TOÁN - Yến SỬ - Ngọc SỬ - B.Oanh SINH - THằng
2 ANH - P.Hương SINH - THằng ANH - Toàn TD - Xuyên SỬ - Thanh ĐỊA - Ba ANH - Đạt LÝ - P.Huệ
3 LÝ - P.Huệ SỬ - Ngọc SỬ - Thanh ĐỊA - Ba VĂN - Yên SINH - THằng ANH - Đạt TD - Xuyên
4 VĂN - TDương LÝ - P.Huệ ĐỊA - Ba VĂN - Thanh TD - Xuyên VĂN - Ngọc MT - H.Vân ANH - P.Hương
5 VĂN - TDương VĂN - Ngọc VĂN - Thanh TOÁN - Đức GDCD - Yên TD - Xuyên ĐỊA - Ba SỬ - B.Oanh
Thứ 4 1 TOÁN - Nguyệt ĐỊA - Ba TOÁN - Đ.Hà VĂN - Thanh NHAC - TNhung TOÁN - ThuHà TOÁN - Q.Anh ANH - P.Hương
2 TD - Xuyên GDCD - Yên SINH - Chí VĂN - Thanh ĐỊA - Ba CN - ThuHà NHAC - TNhung ANH - P.Hương
3 TOÁN - Nguyệt ANH - P.Hương CN - Q.Anh SINH - Chí TD - Xuyên NHAC - TNhung VĂN - Yên CN - Phương
4 ANH - P.Hương CN - Chiều NHAC - TNhung SỬ - Thanh VĂN - Yên LÝ - P.Huệ TD - Xuyên CN - Phương
5                
Thứ 5 1 CN - Chiều SINH - THằng SỬ - Thanh GDCD - H.Thu ĐỊA - Ba VĂN - Ngọc TD - Xuyên TOÁN - Yến
2 SỬ - Ngọc ĐỊA - Ba MT - H.Vân SỬ - Thanh CN - Năng SINH - THằng ANH - Đạt TD - Xuyên
3 MT - H.Vân TD - Xuyên VĂN - Thanh NHAC - TNhung SINH - Chí ANH - Đạt SINH - THằng ĐỊA - Ba
4 CẢ KHỐI HỌC TỰ CHỌN NHẠC Ở PHÒNG ĐA NĂNG
5
Thứ 6 1 NHAC - TNhung TOÁN - Chiều GDCD - H.Thu ANH - Toàn LÝ - P.Huệ ĐỊA - Ba GDCD - Yên TOÁN - Yến
2 ĐỊA - Ba TOÁN - Chiều ANH - Toàn SINH - Chí MT - H.Vân VĂN - Ngọc SINH - THằng TOÁN - Yến
3 SINH - THằng CN - Chiều SINH - Chí MT - H.Vân TOÁN - Yến VĂN - Ngọc VĂN - Yên ĐỊA - Ba
4 SINH - THằng MT - H.Vân ĐỊA - Ba CN - Chiều ANH - Toàn SỬ - Ngọc VĂN - Yên NHAC - TNhung
5 CN - Chiều SỬ - Ngọc LÝ - P.Huệ TOÁN - Đức ANH - Toàn MT - H.Vân ĐỊA - Ba SINH - THằng
Thứ 7 1 TOÁN - Nguyệt ANH - P.Hương ANH - Toàn LÝ - P.Huệ SỬ - Thanh ANH - Đạt CN - Q.Anh SỬ - B.Oanh
2 TOÁN - Nguyệt TD - Xuyên TOÁN - Đ.Hà ANH - Toàn CN - Năng TOÁN - ThuHà SỬ - B.Oanh GDCD - H.Thu
3 GDCD - Yên VĂN - Ngọc TD - Xuyên TOÁN - Đức ANH - Toàn CN - ThuHà LÝ - P.Huệ VĂN - Lý
4 VĂN - TDương TOÁN - Chiều TOÁN - Đ.Hà TOÁN - Đức TOÁN - Yến TD - Xuyên TOÁN - Q.Anh VĂN - Lý
5 SH - TDương SH - Chiều SH - Đ.Hà SH - Thanh SH - Yên SH - Ngọc SH - Q.Anh SH - Yến
                   
Trường THCS MỖ LAO Thời khóa biểu khối 6 - Số 4   
Học kỳ 2    
Năm học 2019-2020  
      Buổi sáng: Thực hiện từ ngày 06-01-2020  
Ngày Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 6A8
Thứ 2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO
2 VĂN - H.Thu ANH - Xuân ANH - P.Hương VĂN - Thuận VĂN - Trang MT - H.Vân VĂN - B.Oanh NHAC - Hoa
3 ĐỊA - NhungĐ VĂN - N.Hương ANH - P.Hương NHAC - Hoa VĂN - Trang VĂN - Thuận VĂN - B.Oanh MT - H.Vân
4 CN - Hòa SINH - THằng TOÁN - ThuHà TOÁN - HươngT TD - HằngTD TOÁN - Đức SINH - HươngH TOÁN - Phượng
5 TOÁN - Nguyệt TOÁN - Đ.Hà TOÁN - ThuHà TD - HằngTD SINH - HươngH LÝ - Huệ TOÁN - Chiều CN - Hòa
Thứ 3 1 NHAC - Hoa LÝ - Huệ VĂN - Thưởng ANH - Toàn CN - Hòa TD - Dung CN - Đ.Hà ANH - Xuân
2 SINH - HươngH ĐỊA - NhungĐ MT - H.Vân LÝ - Hòa TOÁN - ThuHà ANH - Toàn TD - Dung TD - Nhung
3 CN - Hòa TD - Dung ĐỊA - NhungĐ ANH - Toàn ANH - P.Hương NHAC - Hoa VĂN - B.Oanh VĂN - Lý
4 CẢ KHỐI HỌC TỰ CHỌN NHẠC Ở PHÒNG ĐA NĂNG
5
Thứ 4 1 TOÁN - Nguyệt VĂN - N.Hương VĂN - Thưởng VĂN - Thuận VĂN - Trang CN - Hòa NHAC - Hoa TOÁN - Phượng
2 LÝ - Hòa VĂN - N.Hương TD - Dung VĂN - Thuận NHAC - Hoa SINH - HươngH MT - H.Vân TOÁN - Phượng
3 TD - Dung MT - H.Vân NHAC - Hoa SỬ - Thuận CN - Hòa TOÁN - Đức LÝ - Huệ VĂN - Lý
4 ANH - Xuân NHAC - Hoa CN - Hòa GDCD - Nguyệt TOÁN - ThuHà SINH - HươngH CN - Đ.Hà VĂN - Lý
5                
Thứ 5 1 ANH - Xuân TOÁN - Đ.Hà CN - Hòa TD - HằngTD GDCD - Nguyệt VĂN - Thuận TOÁN - Chiều TD - Nhung
2 TOÁN - Nguyệt TOÁN - Đ.Hà GDCD - TDương CN - Hòa SỬ - Thuận ĐỊA - NhungĐ TOÁN - Chiều LÝ - Huệ
3 TOÁN - Nguyệt ANH - Xuân TOÁN - ThuHà CN - Hòa TD - HằngTD GDCD - Thuận ĐỊA - NhungĐ TOÁN - Phượng
4 HỌP HỘI ĐỒNG - HỌP CHI BỘ - HỌP ĐOÀN THỂ - CÁC HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT TẬP THỂ
5
Thứ 6 1 VĂN - H.Thu ANH - Xuân TD - Dung SINH - THằng TOÁN - ThuHà VĂN - Thuận ANH - Toàn ĐỊA - NhungĐ
2 VĂN - H.Thu SỬ - NhungĐ TOÁN - ThuHà SINH - THằng VĂN - Trang VĂN - Thuận ANH - Toàn ANH - Xuân
3 SỬ - Thuận SINH - THằng SỬ - NhungĐ MT - H.Vân SINH - HươngH ANH - Toàn TD - Dung ANH - Xuân
4 ANH - Xuân TD - Dung SINH - THằng TOÁN - HươngT MT - H.Vân TOÁN - Đức SỬ - NhungĐ SINH - HươngH
5 MT - H.Vân SH - Xuân SINH - THằng TOÁN - HươngT ĐỊA - NhungĐ SỬ - Thuận SINH - HươngH GDCD - TDương
Thứ 7 1 VĂN - H.Thu CN - Đ.Hà VĂN - Thưởng ANH - Toàn ANH - P.Hương CN - Hòa TOÁN - Chiều SỬ - NhungĐ
2 SINH - HươngH CN - Đ.Hà VĂN - Thưởng ĐỊA - NhungĐ ANH - P.Hương ANH - Toàn GDCD - TDương CN - Hòa
3 GDCD - Nguyệt VĂN - N.Hương ANH - P.Hương TOÁN - HươngT LÝ - Hòa TD - Dung ANH - Toàn SINH - HươngH
4 TD - Dung GDCD - Nguyệt LÝ - Hòa VĂN - Thuận TOÁN - ThuHà TOÁN - Đức VĂN - B.Oanh VĂN - Lý
  5 SH - Nguyệt TOÁN - Đ.Hà SH - ThuHà SH - HươngT SH - P.Hương SH - Thuận SH - B.Oanh SH - Lý

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/10/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập5
  • Hôm nay415
  • Tháng hiện tại43,792
  • Tổng lượt truy cập1,607,144

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây