Trang nhất » Văn bản » Văn bản

Kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2019-2020

Trường THCS Mỗ Lao xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020 như sau:

Số kí hiệu Số…/KH-THCSML
Ngày ban hành 02/10/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tổ chức thực hiện
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục Hà Đông
Người ký Lê Thị Hồng Phượng

Nội dung

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS MỖ LAO
 
 

Số…/KH-THCSML
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
 
 

              Hà Đông, ngày 11 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2019-2020

 
 
 

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, thanh tra; Chỉ thị của Bộ GD&ĐT, UBND Thành phố về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 - 2020 của Ngành Giáo dục; Căn cứ công văn số 3892/BGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 của Bộ GDĐT về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2019-2020; Căn cứ Hướng dẫn số: 3904/SGDĐT-GDPT ngày 09/9/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp THCS;
Căn cứ vào công văn số 3933/SGD&ĐT-TTr ngày 10/9/2019 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học, năm học 2019 – 2020; Công văn số 3933/SGD&ĐT-TTr ngày 10/9/2019 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện công tác thanh kiểm tra năm học 2019-2020
Căn cứ vào Hướng dẫn số: 1029/HD-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2019 của PGD&ĐT quận Hà Đông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 cấp trung học cơ sở;
Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của nhà trường, kết quả thanh tra, kiểm tra của các năm học trước;
 Trường THCS Mỗ Lao xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Công tác kiểm tra  nội bộ nhà trường là một hoạt động quản lý thường xuyên của hiệu trưởng, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.
Kiểm tra nội bộ bao gồm các hoạt động: thủ trưởng chỉ đạo tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn, các bộ phận công tác liên quan trong đơn vị; kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ hoặc qui chế tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục, trong đó tập trung vào những nội dung sau:
Kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ được phân công (việc thực hiện qui chế chuyên môn, các qui định khác liên quan...);
Kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo hoạt động, hiệu quả của việc sử dụng phương tiện phục vụ dạy học và giáo dục..., thông qua công tác kiểm tra nội bộ để tự đánh giá chất lượng, hiệu quả quản lý trong đơn vị;
Thường xuyên rà soát chất lượng đội ngũ, chất lượng dạy và học cùng với các hoạt động của tất cả các bộ phận khác trong nhà trường.
Thúc đẩy các hoạt động dạy và học trong nhà trường để nâng cao hiệu lực của công tác quản lý nhà nước. Thiết lập và củng cố trật tự kỷ cương trường học.
Đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt động sư phạm của nhà giáo để tư vấn các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giảng dạy, đôn đốc việc thực hiện qui chế, qui định về chuyên môn, là căn cứ để xác định việc bố trí sử dụng, đào tạo bồi dưỡng và đãi ngộ GV một cách hợp lý. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở những điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, đội ngũ, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA
Ban kiểm tra nội bộ tăng cường công tác kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Ban giám hiệu, Tổ chuyên môn và chất lượng soạn - giảng, kiểm tra - đánh giá học sinh của giáo viên theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục kiểm tra nhằm thúc đẩy việc thực hiện các cuộc vận động lớn trong ngành như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả cuộc vận động “Hai không”. Quản lý tốt việc dạy thêm - học thêm theo quy định.
Tiếp tục thực hiện Đề án 01-ĐA/QU ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Quận uỷ Hà Đông về “ Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016-2020 ”; Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 26/4/2016  của UBND quận Hà Đông về “Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trên địa bàn quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020”;
 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hai cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phát huy kết quả những năm thực hiện cuộc vận động “Hai không” trong các hoạt động của nhà trường.
Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp dạy học , đổi mới kiểm tra đánh giá, theo hướng dạy học phân hóa trên cơ sở Chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đánh giá học sinh đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực của học sinh; đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình.
Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý, dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng phổ cập giáo dục THCS.
Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ Ban giám hiệu, tổ chuyên môn. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá cán bộ quản lý theo Chuẩn Hiệu trưởng; đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Chăm lo và đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020.
+ Đổi mới quản lý tài chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc thu chi trong nhà trường. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực phát triển giáo dục.
+ Củng cố và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học. Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý điều hành.
+ Phấn đấu giữ vững, nâng cao chất lượng trường Chuẩn quốc gia và cơ quan văn  hoá.
+  Tăng cường chất lượng học tập các bộ môn.
1. Tổ chức lực lượng
Ra quyết định thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm 12 đ/c được phân công làm 2 nhóm; Nhóm 1 kiểm tra Hành chính, quản trị, tài chính và cơ sở vật chất nhà trường; Nhóm 2 kiểm tra công tác dạy và học (đính kèm quyết định)
Thành phần Ban kiểm tra nội bộ trường học gồm: Hiệu trưởng, Phó HT, Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, tổng phụ trách đội, cán bộ y tế trường học.
Danh sách cán bộ, giáo viên được huy động kiểm tra
 
TT Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Chuyên môn XLCM
1 Lê Thị Hồng Phượng HT Trưởng ban ĐHSP Toán Giỏi
2 Nguyễn Thị Hương P.HT P.Trưởng ban Ths Văn Giỏi
3 Tạ Thị Bích Thuỷ P.HT P.Trưởng ban ĐHSP Toán Giỏi
4 Nguyễn Thị Thưởng TTCM Ủy viên ĐHSP Văn Giỏi
5 Vũ Thị Anh Minh TTCM Ủy viên ĐHSP Toán Giỏi
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân NTCM Ủy viên ĐHNNHN Giỏi
7 Ngô Ngọc Hưng TPCM Ủy viên ĐHSP Toán Giỏi
8 Vũ Thị Bích Hòa TPCM Ủy viên ĐHSP Văn Giỏi
9 Hà Thị Nhung BTCĐ Ủy viên CĐSP  Địa Giỏi
10 Nguyễn Thị Hằng(H) NTCM Ủy viên CĐSP Văn; TPT Giỏi
11 Nguyễn Thị Q Trang TPT Ủy viên ĐHSP Văn Giỏi
12 Đỗ Thị Giang CTCĐ Ủy viên ĐHSP Văn Giỏi
13 Lê Thị Bích Hiền TTVP Ủy viên ĐHTCKT Giỏi
14 Nguyễn Thị Lan Anh TKHĐ Ủy viên ĐHSP SPGDCT Giỏi
15 Lê Thị Đức NV Ủy viên CBYT Khá
16 Trương Đắc Chí TTND Ủy viên Ths.Sinh; hóa Giỏi
2. Hoạt động kiểm tra
2.1. Kiểm tra chuyên đề nhà trường
          Năm học 2019 - 2020, ngoài nội dung kiểm tra toàn diện, nhà trường tổ chức kiểm tra các chuyên đề sau:
a) Kiểm tra thực hiện “3 công khai” (cả hình thức và nội dung thực hiện): Công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính… (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu và hình thức công khai của Ban giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của văn thư, kế toán, thủ quỹ; hiệu quả việc thực hiện các hình thức công khai…)
b) Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Kiểm tra về số lượng, chất lượng đội ngũ ; tình hình bố trí, sử dụng đội ngũ và hình thành tổ chức đoàn thể trong nhà trường theo quy định (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường; hồ sơ kiểm tra như hồ sơ viên chức, các quyết định tổ chức và quyết định phân công).
c) Kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật: Số lượng, chất lượng, việc bố trí, sắp xếp, khai thác, sử dụng, bảo quản cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị, khuôn viên, các khu vực vệ sinh; hồ sơ sổ sách tài sản nhà trường; kinh phí cho cơ sở vật chất, mua săm các trang thiết bị dạy học (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường với các nội dung xem xét như: Hồ sơ quản lý của lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của các bộ phận như cán bộ thư viện, cán bộ y tế, phụ trách vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ, trang thiết bị hiện có đang sử dụng…).
d) Kiểm tra thực hiện nội dung, chương trình giáo dục toàn diện: Đạo đức, thẩm mỹ, thể chất, công tác chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, công tác Đoàn-Đội, hoạt động xã hội; kết quả xếp loại hạnh kiểm (Đối tượng kiểm tra là lãnh đạo nhà trường, GVCN, GVBM, các đoàn thể và bộ phận liên quan với nội dung kiểm tra gồm: Hồ sơ lưu của Lãnh đạo nhà trường; hồ sơ và hoạt động của giáo viên, tổ chuyên môn, Tổng phụ trách Đội, y tế trường học, công tác chủ nhiệm của các giáo viên, các kế hoạch hoạt động ngoại khóa). 
e) Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra tài chính, kế toán: (theo Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính); việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do dân và các tổ chức đóng góp: (Đối tượng kiểm tra chủ yếu: Hồ sơ lưu của Ban Giám hiệu nhà trường; hồ sơ và hoạt động của kế toán, thủ quỹ …).
2.2. Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Trong năm học kiểm tra toàn diện 1/3 GV trong nhà trường:
a) Kiểm tra toàn diện giáo viên
* Nội dung kiểm tra
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Tư tưởng, chính trị; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động; đạo đức, nhân cách, lối sống, ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân; tinh thần đoàn kết; tính trung thực trong công tác; quan hệ đồng nghiệp; thái độ phục vụ nhân dân và học sinh (theo Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ, Thông tư số 39/2013/TT-BGD ĐT ngày 14/12/2013 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục và Hướng dẫn số 4904/BGD ĐT- TTr  ngày 10/9/2014 của Bộ GD&ĐT).
+ Việc thực hiện quy chế chuyên môn: kiểm tra hồ sơ chuyên môn của giáo viên và hồ sơ khác của nhà trường có liên quan để đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên. 
Kiểm tra giờ lên lớp: dự giờ tối đa 3 tiết, nếu dự 2 tiết không xếp cùng loại thì dự tiết thứ 3. Khi dự giờ, cán bộ kiểm tra lập phiếu dự giờ, nhận xét ưu khuyết điểm về trình độ; yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, phương pháp giảng dạy (phiếu này sẽ lưu trong hồ sơ kiểm tra).
Kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; kiểm tra viên khảo sát chất lượng; so sánh kết quả học sinh do nhà giáo giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học); thu thập thông tin về chất lượng học tập của học sinh qua hồ sơ của nhà trường để đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao: thực hiện công tác chủ nhiệm, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua.
- Đánh giá giờ dạy:
Tốt: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đều đạt tốt; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt khá trở lên.
Khá: Kết quả dự giờ và thực hiện quy chế chuyên môn đạt khá trở lên; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu trở lên.
Đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ; thực hiện quy chế chuyên môn; kết quả giảng dạy, giáo dục học sinh và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao đạt yêu cầu.
+ Chưa đạt yêu cầu: Kết quả dự giờ chưa đạt yêu cầu hoặc thực hiện quy chế chuyên môn chưa đạt yêu cầu.
* Chỉ tiêu: Kiểm tra 16 đồng chí giáo viên trong nhà trường (30 %)
* Hình thức: Kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra đột xuất, báo trước hoặc không báo trước. Việc kiểm tra chuyên môn dạy học như dự giờ, xem hồ sơ, giáo án, khảo sát học  sinh…vẫn thực hiện bình thường hàng tuần và tháng tại các tổ chuyên môn.
* Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng. giáo viên, cốt cán tham gia kiểm tra; những giáo viên không có tiết dạy đều tham gia dự giờ đồng nghiệp được kiểm tra.
Danh sách giáo viên được kiểm tra toàn diện trong năm:

 
STT HỌ TÊN SN Môn dạy CM sau ĐT Khối Thời gian KT
1 Nguyễn Thị Thưởng 1968 Văn ĐHSP Văn 6,9 Tháng 9/2019
2 Nguyễn Thị Kim Phương 1970 Toán ĐHSP Toán 8,9 Tháng 9/2019
3 Đỗ Thị Giang 1974 Văn ĐH Văn 8,9 Tháng 10/2019
4 Bùi Thị Thu Hiền   T.Anh Thạc sĩ LLPPGD 8,9 Tháng 10/2019
5  Lưu Quỳnh Anh   Toán ĐHSP Toán 7,9 Tháng 10/2019
6 Đỗ Thị Thúy Yên 1968 Văn ĐHSP Văn 7,8 Tháng 11/2019
7 Nguyễn Thu Hà 1981 Toán ĐH Toán 6,7 Tháng 11/2019
8 Nguyễn Thị Thái Hà 1967 Công nghệ ĐH KTCN 8,9 Tháng 11/2019
9 Bùi Thị Oanh 1973 Văn ĐHSP Văn 6,7 Tháng 12/2019
10 Vũ Thị Anh Minh 1978 Toán ĐH Toán 8,9 Tháng 12/2019
11 Nguyễn Thu Hằng 1989 Sinh ĐH Sinh 6,7 Tháng 12/2019
12 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1984 Sinh-Địa CĐSP
Sinh - Địa
7,8,6 Tháng 1/2020
13 Nguyễn Thị Xuân Năng 1967 Toán CĐSP Toán 8,9 Tháng 1/2020
14 NguyễnThị Tuyết Nhung 1983 Nhạc ĐHSP Âm nhạc 7,8 Tháng 2/2020
15 Từ Thị Ánh Nguyệt 1969 Toán ĐHSP - GDChính trị 6,7 Tháng 3/2020
16 Trần Vân Dung 1984 TD ĐHSP Thể dục 6 Tháng 3/2020

b. Kiểm tra chuyên đề giáo viên
- Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua: Kiểm tra việc thực hiện “Qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Việc thực hiện quy chế chuyên môn: Thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, giáo dục; Soạn bài, chuẩn bị đồ dùng dạy học. Thực hành thí nghiệm bảo đảm các hồ sơ chuyên môn theo quy định. Tự bồi dưỡng và tham dự các hình thức bồi dưỡng nghiệp vụ. Tuân thủ quy định về dạy thêm, học thêm (có vi phạm hay không vi phạm).
- Kiểm tra toàn diện một lớp hoặc kiểm tra một vấn đề nhằm rút ra kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp,
2.3. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của tổ chuyên môn
2.3.1. Nội dung kiểm tra
- Công tác xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và việc triển khai thực hiện.
- Công tác quản lý, bố trí, sử dụng; bồi dưỡng cán bộ, viên chức, trong tổ chuyên môn.
- Việc thực hiện quy chế dân chủ trong tổ chuyên môn.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra của tổ chuyên môn;
- Công tác quản lý hành chính, tài sản; bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất - trang thiết bị, đồ dùng dạy học.
* Về tổ chức của tổ chuyên môn
-  Kiểm tra về số lượng, chất lượng giáo viên, đối chiếu với định mức quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
- Trình độ đào tạo về chuyên môn, đạt chuẩn, trên chuẩn, chưa đạt chuẩn; trình độ ngoại ngữ, tin học của giáo viên trong tổ.
- Việc quản lý, phân công nhiệm vụ cho giáo viên và nhân viên.
- Công tác đào tạo và bồi dưỡng của giáo viên, nhân viên.
- Hồ sơ công tác quản lý Tổ chuyên môn bao gồm: Sổ theo dõi cán bộ, giáo viên; hồ sơ đánh giá, xếp loại giáo viên, nhân viên định kỳ và hằng năm theo quy định.
- Kiểm tra việc đánh giá theo chuẩn giáo viên của Trung học cơ sở.
- Kiểm tra hoạt động đổi mới của tổ chuyên môn.
2.3.2. Chỉ tiêu
- Thực hiện kiểm tra toàn diện 100% số tổ chuyên môn.
- Các tổ chuyên môn có đủ hồ sơ và sổ sinh hoạt các nhóm theo quy định
- Hoạt động sinh hoạt chuyên môn đúng, đủ, có chất lượng.
2.3.3. Biện pháp  
- Kiểm tra hồ sơ.
- Đối chiếu thực tế với kế hoạch.
- Dự giờ sinh hoạt của tổ nhóm chuyên môn
2.4. Kiểm tra, đánh giá tình hình  học tập của học sinh:
2.4.1. Nội dung kiểm tra
- Nề nếp học tập trên lớp, kế hoạch học tập tại nhà, phương pháp học tập phù hợp với đặc trưng của từng bộ môn. Giáo viên bộ môn tập trung kiểm tra học sinh 5 phút đầu giờ (việc học bài cũ – chuẩn bị bài mới: theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất người học; tự nghiên cứu bài học ).
- Kiểm tra hoạt động học tập của học sinh trong các giờ truy bài: Kết hợp Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ  môn có tiết 1, tổng phụ trách Đội tiến hành kiểm tra học sinh dưới nhiều hình thức: Kiểm tra viết, vấn đáp theo từng lớp hoặc tập trung theo khối…
- Kiểm tra các mặt hoạt động rèn luyện các nếp của học sinh: Nếp chuyên cần, các quy định của Liên đội, các hoạt động tập thể, các phong trào thi đua.
- Kiểm tra việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh hàng tháng của giáo viên chủ nhiệm theo công văn 2239 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (niêm yết tại phòng học 3 ngày để lấy ý kiến phản hồi của giáo viên và học sinh. Thông báo với cha mẹ học sinh kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo định kỳ và đột xuất).
2.4.2. Chỉ tiêu
- Học sinh khi đến trường có đủ sách vở, dụng cụ học tập theo quy định, có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức phát biểu xây dựng bài. Học sinh làm đầy đủ bài tập khi đến lớp.
- Học sinh thực hiện tốt nếp sống thanh lịch văn minh của người Hà Nội
- Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, kém
2.5. Kiểm tra các hoạt động giáo dục khác
- Kiểm tra công tác tuyển sinh đầu năm học.
- Kiểm tra công tác phổ cập THCS và duy trì sĩ số.
- Kiểm tra công tác giáo dục đạo đức học sinh và giáo dục học  sinh cá biệt.
- Kiểm tra việc thực hiện dạy thêm, học thêm (Theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; theo Quyết định 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội qui định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hà Nội).
- Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp theo Qui chế 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ GD&ĐT.
- Kiểm tra hoạt động giáo dục thể chất và vệ sinh học đường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 - Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ khi được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình kiểm tra và phải hoàn tất các loại hồ sơ sau:
- Mỗi học kỳ và hàng tháng, Hiệu trưởng (Trưởng ban kiểm tra) sẽ định hướng nội dung, đối tượng kiểm tra, các Phó Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ căn cứ vào đó để đề ra kế hoạch kiểm tra cụ thể trong tháng.
- Khi các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ thực hiện công tác kiểm tra thì ghi Biên bản kiểm tra, Phiếu dự giờ… Biên bản kiểm tra phải ghi đầy đủ các nội dung kiểm tra, kết quả, ý kiến nhận xét, đánh giá, nội dung tư vấn và có đủ chữ ký của người kiểm tra cũng như người được kiểm tra. Nếu người được kiểm tra có ý kiến phản hồi hoặc chưa đồng thuận thì phải ghi đầy đủ, trung thực vào biên bản để Ban kiểm tra nội bộ xem xét. Các Phiếu dự giờ có ghi đầy đủ điểm số, xếp loại và ý kiến về Ưu, Khuyết điểm của giờ dạy. Cuối tháng nộp các loại biên bản, phiếu dự giờ về Hiệu trưởng quản lý, tổng hợp.
- Để tránh chồng chéo, nặng nề cho GV, trước khi lên kế hoạch kiểm tra cụ thể hàng tháng, các thành viên trong Ban kiểm tra cần tham khảo kế hoạch đã và đang thực hiện của tổ chuyên môn.
- Hoạt động kiểm tra thuộc phạm vi thẩm quyền tổ chuyên môn, các Tổ trưởng, Tổ phó vẫn thực hiện bình thường, độc lập theo kế hoạch của Tổ.
- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra HK1 trước ngày 20/12/2018 và tổng kết công tác kiểm tra cuối năm học trước ngày 15/5/2019. Các Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng thực hiện việc sơ kết, tổng kết theo nội dung đã được phân công và gửi về Hiệu trưởng trước thời hạn trên qui định 5 ngày để tổng hợp.
- Căn cứ kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt, Ban kiểm tra cụ thể hoá kế hoạch kiểm tra nội bộ trong năm học bằng việc lập kế hoạch cho các nhóm thành viên theo từng tháng hoặc theo từng đợt. Mỗi nội dung kiểm tra nhất thiết phải lập biên bản kiểm tra để làm căn cứ đánh giá, lưu trữ hồ sơ.
- Hàng tháng, Hiệu trưởng đưa nội dung đánh giá công tác KTNBTH vào chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch cho sát thực tế.
Cuối học kì và cuối năm học, Hiệu trưởng báo cáo sơ kết, tổng kết công tác KTNBTH trước toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường và lãnh đạo cấp trên theo quy định (đưa nội dung KTNBTH trong báo cáo sơ, tổng kết).
IV. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
Thời gian Nội dung
kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Hình thức
kiểm tra
Người
kiểm tra
Thời gian
 dự kiến
Ghi chú  
Tháng 08/2019 Thư viện, thiết bị Nhân viên TV,TB Kiểm tra thực tế HT;  TTND Tuần 1 tháng 8    
KT CSVC đầu năm.
 
PHT phụ trách CSVC và các bộ phận liên quan
 
KT  thực tế,
 

- Hiệu trưởng
Tuần 2 tháng  8 (từ 08 đến 13/8)    
Kiểm tra việc chuẩn bị khai giảng. TPT, Y tế, BT Đoàn, Bảo vệ  Kiểm tra thực tế  Hiệu trưởng Từ 28/8  đến 31/ 8)    
Kiểm tra PCCM, TKB, giáo án GV Phó hiệu trưởng Kiểm tra hồ sơ đối chiếu với thực tế Hiệu trưởng, trưởng ban TT 31/ 8    
KT thư viện thư viện  Kiểm tra thực tế đối chiếu với hồ sơ Phó Hiệu trưởng 10/9    
Tháng 9/2019 Kế hoạch tổ CM, hồ sơ sổ sách. -Tổ CM, giáo viên, nhân viên
 
Kiểm tra thực tế, đối chiếu kế hoạch với thực tế HT,PHT,TT,
TP
 
Từ 6/9 đến 10/9
 
   
Kiểm tra vệ sinh học đường - TPT, Y tế
 
- Đối chiếu hồ sơ với thực tế
 
- HT, CTCĐ
 
Từ 23/ 9 đến 27 tháng 9    
Kiểm tra thu BHYT - Y tế , GVCN Kiểm tra hồ sơ đối chiếu với thực tế - HT, KT
 
Từ 26 đến 30/9
 
   
Kiểm tra sổ đầu bài GVCN, GVBM Kiểm tra hồ sơ đối chiếu với thực tế HT, PHT, TPT
 
Thứ sáu hàng tuần    
Công tác phổ cập - GVCN,tổ phổ cập Kiểm tra thực tế HT, TTND
 
30/9    
KT hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch. -02GV: Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ. - BGH+Tổ CM Theo đăng kí của GV    
Tháng 10/2019 Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch. - 03 GV:
 
Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ.
 
- BGH+Tổ CM
 
Theo đăng kí của GV
 
   
Thực hiện chương trình và chấm trả bài của GV - GV 
 
Kiểm tra hồ sơ, giáo án đối chiếu với thực tế HT, PHT, Tổ CM
 
Từ 25/10 đến 28 /10
 
   
 Việc cập nhật sổ đăng bộ cho HS khối 6. - Y tế
 
Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với thực tế HT, Phổ cập. Từ 3/10 đến 7 /10    
 KT công tác chủ nhiệm lớp - TPT, GVCN Kiểm tra thực tế HT, CTCĐ Từ 29/10 đến 31/10    
Kiểm tra hồ sơ định kỳ.   Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn  HT, PHT, TT Từ 10/10 đến 15/10    
Tháng 11/2019 Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch. -03 GV:
 
Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ.
 
BGH+Tổ CM Từ 7/11 đến 12/11
 
   
Kiểm tra hồ sơ định kỳ. GV, NV
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn  HT,CTCĐ, TPT 27/9    
Công tác thi đua đợt 1 Ban thi đua
 
Đối chiếu báo cáo với thực tế HT, CTCĐ 30/9    
Việc quản lý và sử dụng sổ gọi tên ghi điểm trên esam GV Kiểm tra thực tế  - HT, Quản trị phần mềm 29/9    
Tháng


12/2019
 Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch.
- 02 GV: 
 
Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ.
 
BGH+Tổ CM
Từ 8/12 đến 13/12
 
   
Kiểm tra hồ sơ định kỳ. GV, NV
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn HT,CTCĐ, TPT 27/12    
Thực hiện chương trình và chế độ con điểm GV
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - HT,CTCĐ, TPT 28/12    
Kiểm tra việc chấm bài học kỳ GV
 
Tổ CM, PHT
 
Tổ CM, HT,PHT
 
24/12    
Đánh giá, xếp loại HS GVBM,GVCN
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn Tổ Tổ CM, HT,PHT
 
28/12    
Thi đua học kỳ I GVCN,TPT
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, kết quả đạt được - Ban thi đua
 
28/12    
Tài sản, CSVC, tài chính KT, BV, các bộ phận Kiểm tra hồ sơ, sổ sách -HT,CTCĐ, TTND 30/12    
Tháng
1& 2/ 2020
Hoạt động giáo dục đạo đức học sinh  GV, HS
 
Kiểm tra thực tế - HT,CTCĐ; TPT Từ 10/1 đến 15/1    
Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch. - 04 GV: 
 
Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ.
 
- Tổ CM, HT,PHT Theo đăng kí của GV
 
   
Kiểm tra hồ sơ định kỳ GV, NV Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - HT, TPT 28/2    
Tháng 3/2020 Công tác Đoàn  Đội TPT, Đoàn viên
 
Kiểm tra thực tế - HT,CTCĐ
 
Từ 10/3 đến 15/3
 
   
Kiểm tra hoạt động sư phạm của nhà giáo theo lịch. 02 GV:
 
Dự giờ, kiểm tra giáo án, hổ sơ.
 
- Tổ CM, HT,PHT Dự giờ, kiểm tra giáo án, hồ sơ.
 
   
 Kiểm tra hồ sơ định kỳ. - GV, NV Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - HT, TPT 25/3    
Công khai tài chính - KT Kiểm tra hồ sơ, sổ sách, đối chiếu với thực tế. - TTND 30/3    
Tháng 4/2020 Vệ sinh học đường - TPT, Y tế
 
Kiểm tra thực tế - HT,CTCĐ
 
Từ 5/4 đến 10/4    
Kiểm tra hồ sơ định kỳ. - GV, NV Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - Tổ CM, HT,PHT 28/4    
Tháng 5/2020 Công tác quản lý thiết bị dạy học
 
- TPT, Y tế
 
Kiểm tra thực tế - PHT,CTCĐ
 
Từ 7/5 đến 12/5    
Kiểm tra hồ sơ định kỳ.
 
- GV, NV
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - Tổ CM, HT,PHT
 
28/5    
Thực hiện chương trình và  cơ số điểm. - GV, NV
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn - HT,CTCĐ, TPT 25/5    
 KT việc chấm bài học kỳ. GV, GVBM,GVCN Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn Tổ CM, HT,PHT 25/5    
 Đánh giá, xếp loại HS GVCN,TPT
 
Đối chiếu hồ sơ với thực tế, quy chế chuyên môn HT,PHT
 
27/5    
 Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp THCS Ban thi đua Đối chiếu hồ sơ với thực tế, kết quả đã làm được HT,CTCĐ 22/5    
Kiểm tra hồ sơ thi vào THPT GVCN lớp 9 Đối chiếu hồ sơ học bạ với giấy khai sinh, phần mềm quản lí hs PHT, Tổ trưởng CM, GVBM 28/5    
Tháng 6/2020 Cơ sở vật chất Bảo vệ, các bộ phận Kiểm tra thực tế HT, CTCĐ 2/6 đến 5/6    
Tài chính Kế toán Kiểm tra hồ sơ sổ sách với thực tế HT,CTCĐ,TTND
 
12/6 đến 15/6    
   
Nơi nhận:                                  
- PGD&ĐT;
-Các bộ phận nhà trường;
- Lưu VT
 
HIỆU TRƯỞNG
Lê Thị Hồng Phượng


PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO
PHÒNG GIÁO DỤC 
 
 
                   


                                                                             

 

 File đính kèm

Văn bản mới

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/10/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay711
  • Tháng hiện tại10,916
  • Tổng lượt truy cập1,815,081

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây