Trang nhất » Văn bản » Văn bản

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng
của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

Số kí hiệu 67/PGD&ĐT
Ngày ban hành 31/01/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 31/01/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Tổ chức thực hiện
Cơ quan ban hành Phòng giáo dục huyện Triệu Phong
Người ký Nguyễn Thị Thu Hương

Nội dung

 

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng
của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019

 
 
 

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;  Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Đông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố, của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác PCTN. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đề cao công tác tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hiện tiết liệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
- Chỉ đạo các nhà trường tích hợp giáo dục kỹ năng PCTN trong chương trình chính khóa cũng như trong các hoạt động ngoại khóa cho thanh, thiếu niên.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Việc quán triệt thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN: Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật PCTN; Luật khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ thị số 1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 86/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Đông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
- Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, học tập chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động các quy định về PCTN trên;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nội dung PCTN thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy pháp luật về PCTN cho học sinh với thời lượng phù hợp, hiệu quả.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng Luật PCTN số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.
- Thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.
- Nâng cao hoạt động của Công đoàn, Thanh tra nhân dân và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác PCTN.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định về chính sách và pháp luật; công tác thu-chi, tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý nghiêm với những đơn vị, cá nhân vi phạm.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
* Chỉ tiêu kiểm tra phòng, chống tham nhũng:
Năm 2019, Phòng GD&ĐT quận sẽ tiến hành kiểm tra chuyên đề hoặc lồng ghép kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:
+ Kiểm tra cấp học Mầm non: 05 trường;
+ Kiểm tra cấp học Tiểu học: 04 trường;
+ Kiểm tra cấp học THCS: 03 trường.
- Thời gian kiểm tra: Từ tháng 01/2019 đến hết tháng 11/2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GD&ĐT quận Hà Đông
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện với hình thức phù hợp, có hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN định kì với Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội; UBND quận Hà Đông.
2. Các đơn vị trực thuộc
- Hiệu trưởng các nhà trường MN; TH; THCS căn cứ kế hoạch này và tình hình thực tế của địa đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của đơn vị mình để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả; thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng năm 2019.
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về PCTN và đặc biệt tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; đốc đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng theo định kì, gửi về phòng GD&ĐT quận (bộ phận Thanh tra) để tổng hợp báo cáo. Đây là một trong  những nhiệm vụ trọng tâm và là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với đơn vị.
IV. Chế độ báo cáo
Các nhà trường triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo từng năm; có tổng kết mỗi năm và báo cáo gửi về phòng GD&ĐT quận (qua bộ phận Thanh tra) chậm nhất là ngày 15/11/2019 để tổng hợp báo cáo Phòng Thanh tra, Sở GD&ĐT Hà Nội và Phòng Thanh tra UBND quận Hà Đông.
Trên đây là kế hoạch thực hiện luật PCTN của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông năm 2019. Đề nghị các trường MN; TH; THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./.
   
 
Nơi nhận:                                                                             
- Sở GD&ĐT Hà Nội(để b/c);
- Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBND Quận;
- Thanh tra Quận;
- Lãnh đạo, CV Phòng GD&ĐT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT.
TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)Phạm Thị Lệ Hằng
 
 
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 67/PGD&ĐT Hà Đông, ngày 16 tháng 01 năm 2019

 File đính kèm

Văn bản mới

số 856/PGD

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người

Thời gian đăng: 14/08/2019

Số: 856/PGD&ĐT

V/v hướng dẫn triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến”

Thời gian đăng: 08/08/2019

Số 3951

Kế hoạch năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 29/07/2019

Công văn 3035/SGDĐT-GDPT

Công văn 3035/SGDĐT-GDPT về tuyển chọn đội tuyển VN dự thi IMSO 2019

Thời gian đăng: 22/07/2019

296/ATLANTIC

[ATLANTIC] CV về việc triển khai Chương trình bồi dưỡng Giáo viên tiếng Anh

Thời gian đăng: 18/07/2019

297/ATLANTIC

[ATLANTIC] Thông báo tuyển sinh và đơn đăng ký

Thời gian đăng: 18/07/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập8
  • Hôm nay285
  • Tháng hiện tại15,071
  • Tổng lượt truy cập1,391,579

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây