Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA TRƯỜNG THCS MỖ LAO NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ tư - 02/10/2019 15:29

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA TRƯỜNG THCS MỖ LAO  NĂM HỌC 2019 - 2020

(Ban hành theo quyết định số /QĐ ngày 20 tháng 8 năm 2019
của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỗ Lao )

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS MỖ LAO
________________

Số …./ QC – ML

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________________________


               Hà Đông, ngày 20 tháng 8 năm 2019
 


QUY CHẾ
THỰC HIỆN DÂN CHỦ CỦA TRƯỜNG THCS MỖ LAO
 NĂM HỌC 2019 - 2020
(Ban hành  theo quyết định số       /QĐ ngày 20  tháng 8  năm 2019
của Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Mỗ Lao  )

 Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính phủ về "thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đối với sự nghiệp công lập";
 Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ "về Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập";
 Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT về việc "ban hành Quy chế  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân";
Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019-2020 và tình hình thực tế của Trường THCS Mỗ Lao;
Trường THCS Mỗ Lao xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường như sau:
CHƯƠNG  I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy chế thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng xuất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân.
Điều 2. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của Chi bộ, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng  và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Điều 3. Dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và Pháp luật; phát huy dân chủ, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm Hiến pháp, Pháp luật và xâm phạm quyền tự do dân chủ của nhân dân, cản trở việc thi hành công vụ ở nhà trường.
CHƯƠNG II
DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG
                                                           
MỤC 1
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG
Điều 4. Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường theo chế độ của Thủ trưởng, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên  thuộc quyền theo quy định của Pháp luật .
Điều 5. Tại cuộc họp giao ban định kỳ, Hiệu trưởng đánh giá việc thực hiện công việc thời gian qua, lắng nghe ý kiến đóng góp của Hội đồng nhà trường và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong thời gian tới của nhà trường .
Hàng tháng, Hiệu trưởng phải xem xét việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của nhà trường.
Hàng tháng, Hiệu trưởng có trách nhiệm đánh giá công tác của nhà trường và các bộ phận trong nhà trường, chỉ rõ và đề ra các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, khắc phục tệ quan liêu, cửa quyền, tham nhũng và những yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, pháp luật, chính sách, chế độ, nội quy, quy chế của cơ quan .
Cuối  học kỳ I sơ kết đánh giá. Cuối năm học  tổ chức đánh giá, tổng kết hoạt động của nhà trường.
Điều 6. Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường về các mặt tư tưởng, phẩm chất đạo đức, sử dụng, đào tạo, thực hiện chính sách để xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực.
Điều 7. Định kỳ hàng năm Hiệu trưởng thực hiện đánh giá đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc quyền quản lý và chỉ đạo người phụ trách các bộ phận trong nhà trường đánh giá đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên do mình phụ trách.
Việc đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiến hành như sau :
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên viết bản tự nhận xét công tác, bao gồm các nội dung:
- Chấp hành các Chủ trương, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước;
- Những công việc cụ thể đã thực hiện trong năm, đánh giá về chất lượng và hiệu quả công việc đó; cán bộ, công chức lãnh đạo còn phải đánh giá việc lãnh đạo tập thể của mình trong năm;
- Phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tính trung thực trong công tác;
- Quan hệ phối hợp trong công tác .
2. Tập thể nơi cán bộ, giáo viên, nhân viên  làm việc tham gia ý kiến vào bản tự nhận xét công tác đó.
3. Hiệu trưởng trực tiếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên ghi đánh giá định kỳ hàng năm đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và thông báo trực tiếp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết; cán bộ, giáo viên, nhân viên có quyền phát biểu ý kiến với Hiệu trưởng nhà trường về đánh giá định kỳ hàng năm.
4. Đánh giá định kỳ hàng năm được đưa vào hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên do cơ quan quản lý theo phân cấp .
Điều 8. Hiệu trưởng nhà trường phải lắng nghe ý kiến, phản ánh, phê bình của cán bộ, giáo viên, nhân viên và không được có hành vi trù dập đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên đã góp ý, phê bình mình. Khi cán bộ, giáo viên, nhân viên đề nghị được gặp thì Hiệu trưởng gặp và trao đổi các vấn đề có liên quan.
Điều 9. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường, tiết kiệm kinh phí được cấp; thực hiện các quy định về công khai tài chính. Việc mua thiết bị, phương tiện và các tài sản khác mà phải đấu thầu thì phải thực hiện theo quy định về đấu thầu.
Việc phân bổ chỉ tiêu có liên quan đến tài chính, biên chế và giải quyết cấp kinh phí bổ sung cho các bộ phận, tổ chức, cá nhân phải theo quy chế làm việc của nhà trường và các quy định của Pháp luật .
Điều 10. Hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, xử lý và tạo điều kiện để nhà trường, tổ chức có thẩm quyền xử lý những người có hành vi tham nhũng; nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng trong trường  mình thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 11. Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường mỗi năm một lần vào đầu năm. Hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, viên chức nhà trường. Khi có 2/3 cán bộ, viên chức hoặc Ban chấp hành Công đoàn nhà trường yêu cầu hoặc Hiệu trưởng thấy cần thiết thì triệu tập Hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường bất thường .
Hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường có nội dung:
1. Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm và thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của nhà trường;
2. Hiệu trưởng nhà trường tiếp thu ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, viên chức; giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán bộ, viên chức  nhà trường;
3. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức nhà trường ;
4. Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật ;
5. Tham gia ý kiến về những vấn đề quy định tại Điều 17 của Quy chế này;
6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của nhà trường có thành tích trong công tác.


MỤC 2
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ,  GIÁO VIÊN,  NHÂN VIÊN

Điều 12. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải thực hiện nghĩa vụ của mình và không được làm những việc đã bị cấm theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức, thực hiện tốt Quy định xây dựng văn hóa trường học của Công đoàn và nhà trường (tháng 9 năm 2016).
Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Hiệu trưởng về việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của mình; có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.
Điều 13. Trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải phục tùng sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên có quyền trình bày ý kiến, đề xuất việc giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của mình khác với ý kiến của người phụ trách trực tiếp, nhưng vẫn phải chấp hành sự chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, đồng thời có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo lên cấp trên.
Điều 14. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phải tự phê bình nghiêm túc, phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ, phải thẳng thắn phê bình, đấu tranh để xây dựng nội bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, kể cả góp ý kiến, phê bình Hiệu trưởng;  khi được yêu cầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các văn bản, các đề án của nhà trường.
MỤC 3
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN  PHẢI  ĐƯỢC BIẾT
Điều 15. Những việc sau đây phải công khai cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết :
1. Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường ;      
2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng, hàng tuần của nhà trường;
3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí hàng năm của nhà trường;
4. Tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và đề bạt cán bộ, công chức;
5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong nhà trường đã được kết luận;
6. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường;
7. Nội quy, quy chế nhà trường .
Điều 16. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết những vấn đề quy định tại Điều 15 trên đây bằng một trong các hình thức sau :
1. Niêm yết tại nhà trường ;
2. Thông báo tại hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường ;
3. Thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ;
4. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận của nhà trường và yêu cầu họ thông báo đến cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc trong các bộ phận đó ;
5. Thông báo bằng văn bản cho Chi uỷ, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường.
MỤC 4
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA Ý KIẾN,
HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH
Điều 17.Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện trước khi Hiệu trưởng nhà trường quyết định gồm có :
1. Chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của nhà trường ;
2. Kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường;
3. Tổ chức phong trào thi đua;
4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của nhà trường;
5. Các biện pháp cải tiến tổ chức và lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân;
6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đề bạt cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo quy định;
7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức;
8. Nội quy, quy chế nhà trường.
Điều 18. Hình thức lấy ý kiến tham gia:
1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ý kiến trực tiếp với người phụ trách, với Hiệu trưởng nhà trường;
2. Thông qua Hội nghị cán bộ, công chức nhà trường;
3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi văn bản dự thảo để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia ý kiến.
Điều 19. Khi quyết định những vấn đề được nêu tại Điều 17 khác với ý kiến tham gia của đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên thì Hiệu trưởng có trách nhiệm thông báo, giải thích lại cho cán bộ, giáo viên, nhân viên biết .
MỤC 5
NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
 GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 20. Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên giám sát, kiểm tra gồm có:
1. Thực hiện Chủ trương, Chính sách của Đảng và Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường;
2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường;
3. Thực hiện nội quy, quy chế nhà trường;
4. Thực hiện các Chế độ, Chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức cơ quan;
5.Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ nhà trường.
Điều 21. Việc giám sát, kiểm tra của cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với những vấn đề nêu tại  Điều 20 trên đây được thực hiện thông qua:
- Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường;
- Kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê bình trong các đợt sinh hoạt định kỳ của nhà trường;
- Hội nghị cán bộ, viên chức nhà trường.


CHƯƠNG III
DÂN CHỦ TRONG QUAN HỆ VÀ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

MỤC 1
QUAN HỆ VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH, CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Điều 22. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trường để phụ huynh học sinh, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là công dân, tổ chức ) biết :
1. Bộ phận chịu trách nhiệm giải quyết công việc có liên quan;
2. Thủ tục hành chính giải quyết công việc;
3. Mẫu đơn từ, hồ sơ cho từng loại công việc;
5. Thời gian giải quyết từng loại công việc.
Điều 23. Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo và kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức; kịp thời có những biện pháp xử lý thích hợp theo quy định của pháp luật đối với những cán bộ, giáo viên, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ, công vụ, thiếu trách nhiệm, sách nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng trong việc giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
Điều 24. Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, cán bộ, viên chức có trách nhiệm giải quyết các yêu cầu đó theo thẩm quyền. Những việc không thuộc quyền giải quyết, cán bộ, viên chức phải thông báo để công dân, tổ chức biết. Cán bộ, viên  chức không được quan liêu, hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.
Điều 25. Cán bộ, viên chức không tiếp nhận và giải quyết công việc của công dân, tổ chức tại nhà riêng.
Những công việc đã có thời gian giải quyết theo quy định thì cán bộ, viên chức phải chấp hành đúng thời hạn đó. Trường hợp đòi hỏi phải có thời gian để nghiên cứu giải quyết thì cán bộ, viên chức có trách nhiệm thông báo kịp thời cho công dân, tổ chức biết.
Cán bộ, viên chức có trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật công tác và bí mật nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức theo quy định của pháp luật.
Điều 26. Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp tiếp dân vào ngày mồng một hàng tháng và lập hòm thư góp ý. Hàng tuần người phụ trách công tác hành chính của nhà trường cùng đại diện Ban Thanh tra nhân dân của nhà trường mở hòm thư, nghiên cứu ý kiến được gửi đến và báo cáo Hiệu trưởng nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu và đề ra những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý.
Điều 27. Đối với những công trình, dự án do nhà trường xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan mật thiết đến sự phát triển kinh tế -xã hội của địa phương thì Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thông báo để Lãnh đạo địa phương đó biết.
Khi công dân, tổ chức có yêu cầu, nhà trường phải cử người có trách nhiệm gặp và giải quyết công việc có liên quan.
Những kiến nghị, phê bình, phản ánh của phụ huynh học sinh phải được nghiên cứu và giải quyết kịp thời.
MỤC 2
QUAN HỆ VỚI CƠ QUAN CẤP TRÊN
Điều 28. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phục tùng, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên.
Nhà trường có quyền phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; kiến nghị lên cơ quan cấp trên những vấn đề không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung trong các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật và trong chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên.
Khi có căn cứ để cho là quyết định của cơ quan cấp trên là trái với pháp luật thì phải báo cáo ngay với người ra quyết định; trong trường hợp vẫn phải chấp nhận quyết định thì phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.
Điều 29. Nhà trường được quyền tham gia đóng góp ý kiến, phê bình đối với cơ quan cấp trên.
Khi được yêu cầu, nhà trường có trách nhiệm nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự thảo về chế độ, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan cấp trên gửi đến.
Điều 30. Nhà trường có trách nhiệm báo cáo tình hình công tác lên cơ quan cấp trên theo quy định; đối với những vấn đề nảy sinh vượt quá khả năng giải quyết thì phải báo cáo kịp thời với cơ quan cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.
Nội dung báo cáo lên cơ quan cấp trên phải khách quan, trung thực.
MỤC 3
QUAN HỆ VỚI CẤP DƯỚI
Điều 31. Hiệu trưởng có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của cấp dưới và chịu trách nhiệm về những sai lầm, khuyết điểm của cấp dưới nếu sai lầm, khuyết điểm đó có nguyên nhân từ sự chỉ đạo, hướng dẫn của mình.
Phải thông báo cho cấp dưới những chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động và phạm vi trách nhiệm của cấp dưới.
Điều 32. Hiệu trưởng có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của cấp dưới.
Định kỳ, Hiệu trưởng phải làm việc với phụ trách các bộ phận, các tổ của nhà trường. Khi cấp dưới có yêu cầu thì Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp và làm việc.
Hiệu trưởng nhà trường phải có thái độ khuyến khích những thông tin, báo cáo trung thực, khách quan của cấp dưới.
Điều 33.  Phải tham khảo của cấp dưới trong việc xây dựng chế độ, chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Khi cần thiết, phải đến cấp dưới để trao đổi, nghiên cứu, giải quyết những vấn đề cụ thể của các bộ phận, của tổ và nhà trường; phải xử lý nghiêm khắc những cán bộ, giáo viên, nhân viên cơ hội, báo cáo, phản ánh sai sự thật, không trung thực.
Điều 34. Việc giải quyết kinh phí cho các bộ phận, cá nhân trong nhà trường phải đúng quy định của pháp luật, kịp thời, sát thực tế và thông qua tập thể lãnh đạo nhà trường.
CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điêu 35. Các cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt Quy chế này được khen thưởng; người vi phạm Quy chế sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.
Điều 36.  Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, BCH Công đoàn, các Tổ trưởng, Thanh tra nhân dân có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế này./.
 
CT CÔNG ĐOÀNĐỗ Thị Giang
HIỆU TRƯỞNGLê Thị Hồng Phượng


 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 29 /PGDĐT

KẾ HOẠCH Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020 Ngành Giáo dục quận Hà Đông

Thời gian đăng: 10/01/2020

Số: 1535/PGD&ĐT-VP

V/v triển khai cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 18/12/2019

5514

Hướng dẫn học sinh thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 11/12/2019

Số 250/KH BCĐ

Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng quận Hà Đông Lần thứ X

Thời gian đăng: 06/11/2019

Số: 1279/KH-PGD&ĐT

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận môn Vật lí, Sinh học và Tiếng Anh Năm học 2019 - 2020

Thời gian đăng: 01/11/2019

Số: 179 /KHPH-CAQ-PGDĐT

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP Tổ chức tuyên truyền pháp luật về TT, ATGT trong các trường học trên địa bàn Quận năm học 2019- 2020

Thời gian đăng: 19/10/2019

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay622
  • Tháng hiện tại10,827
  • Tổng lượt truy cập1,814,992

bộ giáo dục đào tạo

317logo sgd 0376

Trang thông tin điện tử quận Ba Đình - TP Hà Nội

flash violet

violympiclogo

Tạp chí thủ đô

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây