Trang nhất » Tin Tức » Giáo dục học đường

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Thứ sáu - 25/10/2019 08:02

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành http://www.hanoi.edu.vn).
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS MỖ LAO
 
 

Số: …../THCSML  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 Hà Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến
Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020
Căn cứ văn bản số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn Số: 1102/PGD&ĐT   ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông V/v Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018 – 2019;
        Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của trường THCS Mỗ Lao năm học 2019-2020;
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
 Nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.
2. Yêu cầu:
- Các tổ nhóm và cá nhân thực hiện đầy đủ nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá để có được sản phẩm NCKH, SKKN thiết thực, khả thi; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường phổ biến, áp dụng các đề tài NCKH, SKKN hữu ích vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác NCKH, SKKN thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
- Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GDĐT trong giai đoạn hiện nay; chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở;
- Các tổ nhóm và cá nhân căn cứ vào khả năng đăng ký các đề tài NCKH, SKKN cấp Thành phố, cấp Ngành theo phân cấp quản lý và thời gian quy định.
B. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. Công tác nghiên cứu khoa học
1. Định hướng nội dung
Nội dung nghiên cứu của đề tài xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.
- Đối với công tác quản lý: Xây dựng giáo dục thông minh, nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm trái quy định; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại khu vực đô thị hóa cao…
- Đối với công tác dạy học: Nâng cao chất lượng giảng dạy tin học, ngoại ngữ; tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách trong chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới chương trình học, sách giáo khoa…; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
2. Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH      
- Đề tài NCKH cấp Thành phố: đăng ký theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Đề tài NCKH cấp Ngành: đăng ký theo hướng dẫn và nộp về Sở GD&ĐT Hà Nội (qua bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT nhận trước ngày 12/11/2019).           
Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành  http://www.hanoi.edu.vn). Sau khi được duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học các cấp.
II. Công tác sáng kiến kinh nghiệm
          1. Định hướng nội dung
Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, nên tập trung vào một số lĩnh vực sau:
- Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Công tác quản lý chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;
- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;
- Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học;
- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;
- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường, công tác y tế trường học;
- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;
- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…
- Công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài; giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, xây dựng xã hội học tập…
2. Một số quy định chung
- Bản SKKN được in, đóng quyển, độ dài tối đa là 15 trang (không tính các minh chứng); đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Time New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên:2cm, lề dưới: 2cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác, tên quận trên trang bìa ngoài. SKKN khi nộp phải có biên bản đánh giá của đơn vị theo quy định.
- Các minh chứng gồm:
+ Phiếu điều tra thực trạng trước khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Phiếu điều tra thực trạng sau khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Biên bản thẩm định của Hội đồng khoa học cấp cơ sở;
+ Các minh chứng khác (nếu cần).
Lưu ý: Các minh chứng được đóng cùng quyển SKKN, đóng sau phần trình bày nội dung chính của SKKN.
- Không chấm và công nhận các SKKN của 02 tác giả trở lên.
- Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu cho năm học kế tiếp).
* Lưu ý: SKKN phải được in 02 mặt trên khổ giấy A4; đóng quyển bìa bằng giấy trắng A4 (không đóng bìa bằng giấy màu, không bọc giấy bóng kính).
3. Quy trình đánh giá.
3.1. Cá nhân:
- Đăng ký viết đề tài NCKH, SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học.
Danh sách Cán bộ giáo viên đăng ký viết SKKN