global bootstrap

Trang nhất » Tin Tức » Giáo dục học đường

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Thứ sáu - 25/10/2019 08:02

KẾ HOẠCH Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020

Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành http://www.hanoi.edu.vn).
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG THCS MỖ LAO
 
 

Số: …../THCSML  
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 Hà Đông, ngày 28 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến
Viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020
Căn cứ văn bản số 4054/SGDĐT-GDTX-CN ngày 16/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học (NCKH), sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn Số: 1102/PGD&ĐT   ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Phòng giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông V/v Hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2018 – 2019;
        Căn cứ vào nhiệm vụ năm học của trường THCS Mỗ Lao năm học 2019-2020;
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
 Nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học và đúc kết kinh nghiệm ứng dụng tiến bộ khoa học để giải quyết những mâu thuẫn, khó khăn vướng mắc có tính chất thời sự trong công tác quản lý, chỉ đạo, giảng dạy, giáo dục học sinh của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; trao đổi những giải pháp sáng tạo, những cách thức hay, những ý tưởng mới góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện các mục tiêu đổi mới của Ngành.
2. Yêu cầu:
- Các tổ nhóm và cá nhân thực hiện đầy đủ nội dung công tác NCKH, SKKN; nghiêm túc thực hiện quy trình đánh giá để có được sản phẩm NCKH, SKKN thiết thực, khả thi; triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, phục vụ tốt công tác quản lý, giảng dạy và giáo dục học sinh; tăng cường phổ biến, áp dụng các đề tài NCKH, SKKN hữu ích vào thực tiễn; tạo điều kiện thuận lợi để công tác NCKH, SKKN thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục;
- Nội dung nghiên cứu của đề tài phải xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GDĐT trong giai đoạn hiện nay; chú trọng giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở;
- Các tổ nhóm và cá nhân căn cứ vào khả năng đăng ký các đề tài NCKH, SKKN cấp Thành phố, cấp Ngành theo phân cấp quản lý và thời gian quy định.
B. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG TRỌNG TÂM
I. Công tác nghiên cứu khoa học
1. Định hướng nội dung
Nội dung nghiên cứu của đề tài xuất phát từ thực tiễn, phù hợp với chủ trương và yêu cầu đổi mới của ngành GD&ĐT trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải đi sâu giải quyết những vấn đề thực tiễn giáo dục tại cơ sở.
- Đối với công tác quản lý: Xây dựng giáo dục thông minh, nâng cao chất lượng dạy và học ở các nhà trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không có bạo lực học đường; quản lý chặt chẽ việc dạy thêm học thêm trái quy định; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, tiên tiến và từng bước hiện đại; khắc phục tình trạng thiếu trường học công lập tại khu vực đô thị hóa cao…
- Đối với công tác dạy học: Nâng cao chất lượng giảng dạy tin học, ngoại ngữ; tăng cường giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách trong chương trình giáo dục phổ thông; đổi mới chương trình học, sách giáo khoa…; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
2. Hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH      
- Đề tài NCKH cấp Thành phố: đăng ký theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.
- Đề tài NCKH cấp Ngành: đăng ký theo hướng dẫn và nộp về Sở GD&ĐT Hà Nội (qua bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT nhận trước ngày 12/11/2019).           
Hồ sơ đăng ký đề tài gồm: 01phiếu đề xuất đặt hàng thực hiện đề tài của đơn vị và 01bản đề cương NCKH, xác nhận áp dụng kết quả nghiên cứu, lý lịch khoa học của đơn vị thực hiện và cá nhân tham gia nghiên cứu (mẫu đề cương đề tài cấp Ngành và cấp Thành phố đăng trên cổng thông tin điện tử của Ngành  http://www.hanoi.edu.vn). Sau khi được duyệt và chỉnh sửa sẽ nhân bản theo yêu cầu của Hội đồng khoa học các cấp.
II. Công tác sáng kiến kinh nghiệm
          1. Định hướng nội dung
Nội dung SKKN là những nội dung, giải pháp mới, nên tập trung vào một số lĩnh vực sau:
- Các hoạt động định hướng đổi mới căn bản toàn diện, tiếp cận năng lực người học; ứng dụng mô hình trường học mới, phương pháp dạy - học mới;
- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình và sách giáo khoa, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
- Công tác quản lý chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong nhà trường;
- Ứng dụng thành tựu khoa học tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giảng dạy;
- Hoạt động tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên ở đơn vị;
- Công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí;
- Hoạt động xã hội hóa giáo dục trong các đơn vị trường học;
- Xây dựng và tổ chức hoạt động các phòng học bộ môn, phòng thiết bị và đồ dùng dạy học, phòng thí nghiệm; xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức hoạt động thư viện;
- Tổ chức học 2 buổi/ngày; tổ chức bán trú trong nhà trường, công tác y tế trường học;
- Nội dung, phương pháp tổ chức, cách thức quản lý các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp;
- Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh phù hợp yêu cầu đổi mới của ngành và đáp ứng với yêu cầu phát triển xã hội;
- Công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động đoàn thể, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh…
- Công tác nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng; Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến học, khuyến tài; giáo dục hướng nghiệp, giáo dục khởi nghiệp, xây dựng xã hội học tập…
2. Một số quy định chung
- Bản SKKN được in, đóng quyển, độ dài tối đa là 15 trang (không tính các minh chứng); đánh máy bằng MS Word, khổ giấy A4, Font Unicode, kiểu chữ Time New Roman cỡ 14, dãn dòng 1.2, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên:2cm, lề dưới: 2cm; đánh số trang/tổng số trang, căn giữa; ghi tên tác giả, chức vụ, tên đơn vị công tác, tên quận trên trang bìa ngoài. SKKN khi nộp phải có biên bản đánh giá của đơn vị theo quy định.
- Các minh chứng gồm:
+ Phiếu điều tra thực trạng trước khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Phiếu điều tra thực trạng sau khi thực hiện giải pháp, sáng kiến;
+ Biên bản thẩm định của Hội đồng khoa học cấp cơ sở;
+ Các minh chứng khác (nếu cần).
Lưu ý: Các minh chứng được đóng cùng quyển SKKN, đóng sau phần trình bày nội dung chính của SKKN.
- Không chấm và công nhận các SKKN của 02 tác giả trở lên.
- Kết quả SKKN ở năm học nào sẽ được tính cho năm học đó (không bảo lưu cho năm học kế tiếp).
* Lưu ý: SKKN phải được in 02 mặt trên khổ giấy A4; đóng quyển bìa bằng giấy trắng A4 (không đóng bìa bằng giấy màu, không bọc giấy bóng kính).
3. Quy trình đánh giá.
3.1. Cá nhân:
- Đăng ký viết đề tài NCKH, SKKN với tổ chuyên môn vào đầu năm học.
Danh sách Cán bộ giáo viên đăng ký viết SKKN
 
TT Họ và tên Đăng ký DHTĐ Tên đề tài SKKN Đề tài SKKN
  môn / lĩnh vực
1 Lê Thị Hồng Phượng CSTĐ Các bài toán về số nguyên tố, hợp số. Toán
2 Nguyễn Thị Hương CSTĐ Ứng dụng CNTT khi dạy các văn bản thơ hiện đại trong chương trình Ngữ văn 6 Ngữ văn
3 Lê Bích Ngọc CSTĐ Nâng cao hiệu quả dạy văn nghị luận lớp 7 trường THCS Ngữ văn
4 Bùi Thị Thu Hiền CSTĐ Dạy và học từ vựng thông qua trò chơi Tiếng Anh
5 Thái Thị Ba CSTĐ Tích hợp kiến thức các bộ môn vào giảng day môn địa lí cấp THCS Địa lý
6 Vũ Thị Anh Minh CSTĐ Một số kinh nghiệm dạy ôn thi vào 10 Toán
7 Phùng Thị Thanh Huệ CSTĐ Một số ứng dụng của Vật lí vào đời sống trong chương trình THCS Vật lý
8 Nguyễn Thị Huệ CSTĐ Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy bộ môn Vật Lí THCS
 
Vật lý
9 Nguyễn Thị Lan Anh CSTĐ Nâng cao chất lượng đồ dùng dạy học tại phòng TB trường thcs Mỗ Lao Thiết bị
- Báo cáo các giải pháp trong SKKN cùng các minh chứng chứng minh tính hiệu quả, tính thực tiễn trước Hội đồng khoa học cơ sở.
3.2. Tổ chuyên môn:
Các thành viên trong tổ chuyên môn phỏng vấn, thẩm định tính hiệu quả, đánh giá, xếp loại SKKN, tổng hợp và gửi kết quả lên Hội đồng khoa học cấp trường.
3.3. Hội đồng khoa học cấp trường:
- Tổ chức đánh giá, xếp loại những SKKN được tổ chuyên môn gửi lên.
- Nộp SKKN được xếp loại A và các loại báo cáo lên phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.
4. Thời gian nộp SKKN về chuyên môn nhà trường: Từ 5/3/2020 đến 10/3/2020
5.Thời gian, địa điểm nộp SKKN về phòng GD&ĐT: 
Nộp SKKN và các loại báo cáo về phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.
- Thời gian thu nhận SKKN:
 Dự kiến từ ngày 23/3/2020 đến ngày 26/3/2020.
- Địa điểm:
Tại bộ phận chuyên môn cấp học - Phòng GD&ĐT quận.
- Hồ sơ nộp, gồm:
+ Danh sách SKKN của cả đơn vị: 01 bản; 01 bản báo cáo hoạt động SKKN năm học 2019-2020;
+ Biên bản chấm SKKN có đủ các thông tin: 2 thành viên chấm ký, có chữ ký của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch Hội đồng chấm (theo mẫu ở phụ lục đính kèm); kẹp vào sau trang bìa của mỗi SKKN;
+ Bản in SKKN bó theo từng môn học/lĩnh vực, ngoài bó có nhãn ghi rõ đơn vị, SKKN môn/lĩnh vực và số lượng (theo mẫu ở phụ lục đính kèm);
+ 01 file chứa các tệp đề tài SKKN ghi chung của nhà trường, sắp xếp theo thư mục của từng môn học hoặc lĩnh vực viết SKKN. Tên tệp SKKN quy định như sau: Môn hoặc lĩnh vực_lop_tentacgia_tendonvi.doc . Ví dụ: SKKN môn Toán lớp 3 của cô Minh, trường TH Thăng Long sẽ đặt tên tệp: toan_3_Minh_ththanglong.doc.
- Bộ phận phụ trách: Hội đồng khoa học trường
5. Phương pháp đánh giá và xét chọn:
- Thành lập Hội đồng Khoa học cấp trường:
- Tổ chức chấm SKKN theo đúng tiến độ và qui trình, đảm bảo: Mỗi SKKN đều phải được 02 thành viên chấm, lập biên bản chấm từng SKKN (theo mẫu phụ lục 3).
- Khi chấm, đánh giá xếp loại một SKKN cần căn cứ vào tiêu chuẩn xếp loại, thang điểm là 20. (theo mẫu ở Phụ lục 3)
Xếp loại SKKN:
- Loại A: Từ 17 điểm đến 20 điểm
- Loại B: Từ 14 đến dưới 17 điểm
- Loại C: Từ 10 điểm đến dưới 14 điểm
- Không xếp loại: Dưới 10 điểm.
  6. Công tác phổ biến, ứng dụng, lưu trữ hồ sơ SKKN:
 6.1. Phổ biến và ứng dụng
- Phổ biến phải thể hiện rõ tính mục đích, hiệu quả, cấp thiết của SKKN, phù hợp với thời gian, đối tượng, phạm vi ứng dụng;
- Nội dung trình bày phải rõ cách làm hay ý tưởng mới của từng giải pháp mà SKKN đã nêu, đồng thời cần thông qua nhiều ví dụ minh họa tường minh cho mỗi giải pháp;
- Ứng dụng phải kịp thời vào các hoạt động giáo dục của đơn vị, phù hợp với thời gian quy định của Bộ GD&ĐT để nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng;
- Mỗi cá nhân viết SKKN gửi về nhà trường theo đúng lịch (02 bản in nộp cho chuyên môn – đ/c Tạ Thủy nhận. bản mềm gửi qua địa chỉ Email: tabichthuy1969@gmail.com.
6.2. Lưu trữ hồ sơ
Toàn bộ hồ sơ NCKH-SKKN được lưu trữ tại văn phòng và Thư viện nhà trường, đưa lên trang WEB của nhà trường.
      C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :
1. Ban giám khảo chấm đề tài SKKN cấp trường :
2. Kế hoạch triển khai cụ thể :
   - Tháng 8/2019 triển khai chuyên đề phổ biến SKKN cho CB,GV nghiên cứu, học tập và rút kinh nghiệm.

   - Tháng 9/2019 CB, GV đăng ký tên đề tài SKKN nghiên cứu trong năm 2019-2020.
   - Tháng 10/2019 BGH lập dự toán về kinh phí: đầu tư cho thư viện các tài liệu, tạp chí, một số sách mới, cũng như kinh phí khen thưởng.
   - Tháng 11/2019 tổ chức chuyên đề đánh giá, quá trình chấm SKKN năm học 2019-2020, nộp Kế hoạch thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến, đúc rút viết SKKN và nghiên cứu khoa học của trường về PGD&ĐT.
  - Tháng 11/2018 nộp danh sách đăng ký đề tài SKKN của CB, GV về phòng GD&ĐT.
     - Tháng 3 /2020 chấm SKKN cấp trường theo các qui định của các cấp quản lý.
     - Tháng 3/2019 nộp các SKKN loại A cấp trường theo lịch về PGD&ĐT. - Hàng tuần, hàng tháng CB, GV thường xuyên tìm, đọc và thảo luận các SKKN Những nội dung đã đọc và thảo luận được ghi chép lại vào Sổ tích lũy nghiệp vụ của cá nhân và Sổ Theo dõi công tác Thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến; đúc rút viết SKKN và nghiên cứu khoa học năm học 2019-2020
    - Tại Phòng thư viện nhà trường. Coi đây là tiêu chí tự học, tự sáng tạo để làm tiêu chí đánh giá thi đua năm học của từng CB-GV
    - Biểu dương , khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể (tổ) có thành tích tốt trong công tác học tập và đúc rút SKKN.
    - Thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp, thông tin, báo cáo.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác học tập SKKN tiên tiến; đúc rút viết SKKN và nghiên cứu khoa học của trường năm học 2019-2020. Đề nghị các đ/c CBGV-NV thực hiện nghiêm túc để phong trào thực sự có ý nghĩa và hiệu quả.

 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT đề báo cáo
- CB-GV-NV để thực hiện
- L­­­ưu: VT. WEB
HIỆU TR­­­ƯỞNG
Lê Thị Hồng Phượng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số 233/PGDĐT-THCS

V/v hướng dẫn ôn tập cho học sinh lớp 9 năm học 2020-2021, thi vào 10 THPT và định hướng nghề nghiệp phân luồng học sinh

Thời gian đăng: 15/03/2021

Số 172/PGDĐT

Kế hoạch thi khảo sát giữa kỳ II năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 15/03/2021

Số 713/SGDĐT-QLT

Thông báo các môn thi tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022

Thời gian đăng: 12/03/2021

Số: 213/KH-PGDĐT

Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi quận các môn Toán, Công nghệ, Mĩ thuật và Âm nhạc năm học 2020 - 2021

Thời gian đăng: 11/03/2021

Số 893/QĐ- UBND

Quyết định phê duyệt tuyển sinh vào lớp 10, Văn bản tuyển sinh MN, lớp 1, lớp 6, lớp 10

Thời gian đăng: 10/03/2021

Số 308/STTT-BCXBTT

Công văn tuyên truyền pháp luật về xử phạt vi phạm trong phòng chống COVID -19

Thời gian đăng: 08/03/2021

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website trường qua kênh thông tin nào

Thành viên

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,915
  • Tháng hiện tại37,139
  • Tổng lượt truy cập2,298,512
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây